Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Dokumenty w konkursie

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Adrian Bura
Tagi:    konkurs

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia?

Konkurs nie stanowi procedury zamówienia publicznego. Został on przez ustawodawcę ukształtowany jako przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. To specyficzne ukształtowanie instytucji konkursu oraz zawarcie tej regulacji w akcie prawnym określającym zasady i tryb udzielania zamówień publicznych rodzi liczne wątpliwości natury praktycznej, w szczególności na tle stosowania do procedury konkursu przepisów pzp regulujących przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

Ukształtowanie konkursu jako przyrzeczenia publicznego oznacza, że po stronie zamawiającego zawsze powstaje zobowiązanie do jego dotrzymania. Ustawodawca precyzyjnie określił, co może stanowić przedmiot przyrzeczenia. Nagrodą w konkursie może być wyłącznie nagroda pieniężna lub rzeczowa, zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przyrzeczenie innych nagród poza enumeratywnie wyliczonymi w treści przepisu art. 111 ust. 1 pzp jest niedozwolone, nie ma jednak przeszkód, aby nagrody te łączyć i – przykładowo – obok nagrody pieniężnej przyrzec również zaproszenie do negocjacji. Pamiętać przy tym należy, że wartością konkursu jest wartość nagród w tym konkursie, co ma wpływ przede wszystkim na miejsce publikacji ogłoszenia o jego wszczęciu oraz informacji o jego wyniku (art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 126 ust. 1 i 2 pzp).

Konkurs, z uwagi na to, że nie stanowi on procedury udzielenia zamówienia publicznego, został umiejscowiony w dziale III pzp, „Przepisy szczególne”. Z tego względu zasadne wydaje się przyjęcie, że przepisy działu II tejże ustawy („Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego”) znajdą zastosowanie jedynie w sytuacjach wskazanych konkretnie w przepisach o konkursie. Stanowisko to można uzasadniać również praktyką ustawodawcy, polegającą na wskazywaniu konkretnych przepisów, które znajdują zastosowanie do konkursu (np. odwołanie się w przepisach o konkursie do konieczności stosowania art. 22 czy 25 pzp). A zatem inne przepisy pzp, do stosowania których nie odsyłają przepisy działu III rozdziału 3 pzp, nie mają zastosowania do procedury konkursu.

Regulamin konkursu

Poza przepisami pzp uregulowania konkursu zawierane są w ustalanym przez zamawiającego regulaminie konkursu. Zamawiający ma co do zasady swobodę w jego kształtowaniu, przy czym uregulowane muszą zostać co najmniej kwestie wyliczone w art. 116 ust. 2 pzp.

Do zakresu materii, którą zamawiający zobowiązany jest określić w regulaminie konkursu, należy m.in. katalog oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań. Wymagania te zamawiający wskazuje z kolei w ogłoszeniu o konkursie, w sposób co do zasady dowolny. Jedynie w przypadku gdy przewidziana została nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji co najmniej dwóch autorów prac konkursowych w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zaproszenia do negocjacji autora wybranej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 22 pzp.

W art. 116 ust. 2 pkt 6 pzp ustawodawca wskazuje, że jedyną regulacją ustawową w przedmiocie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od uczestnika w procedurze konkursu, jest stosowany odpowiednio art. 25 pzp. Z regulacji tej wynika przede wszystkim, że zamawiający ma prawo żądać od uczestników wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

[...]

Adrian Bura
radca prawny w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy, ekspert z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne