Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Dokumenty w konkursie

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Adrian Bura
Tagi:    konkurs

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w procedurze konkursu i jakie są konsekwencje ich niezłożenia?

Konkurs nie stanowi procedury zamówienia publicznego. Został on przez ustawodawcę ukształtowany jako przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. To specyficzne ukształtowanie instytucji konkursu oraz zawarcie tej regulacji w akcie prawnym określającym zasady i tryb udzielania zamówień publicznych rodzi liczne wątpliwości natury praktycznej, w szczególności na tle stosowania do procedury konkursu przepisów pzp regulujących przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

Ukształtowanie konkursu jako przyrzeczenia publicznego oznacza, że po stronie zamawiającego zawsze powstaje zobowiązanie do jego dotrzymania. Ustawodawca precyzyjnie określił, co może stanowić przedmiot przyrzeczenia. Nagrodą w konkursie może być wyłącznie nagroda pieniężna lub rzeczowa, zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przyrzeczenie innych nagród poza enumeratywnie wyliczonymi w treści przepisu art. 111 ust. 1 pzp jest niedozwolone, nie ma jednak przeszkód, aby nagrody te łączyć i – przykładowo – obok nagrody pieniężnej przyrzec również zaproszenie do negocjacji. Pamiętać przy tym należy, że wartością konkursu jest wartość nagród w tym konkursie, co ma wpływ przede wszystkim na miejsce publikacji ogłoszenia o jego wszczęciu oraz informacji o jego wyniku (art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 126 ust. 1 i 2 pzp).

Konkurs, z uwagi na to, że nie stanowi on procedury udzielenia zamówienia publicznego, został umiejscowiony w dziale III pzp, „Przepisy szczególne”. Z tego względu zasadne wydaje się przyjęcie, że przepisy działu II tejże ustawy („Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego”) znajdą zastosowanie jedynie w sytuacjach wskazanych konkretnie w przepisach o konkursie. Stanowisko to można uzasadniać również praktyką ustawodawcy, polegającą na wskazywaniu konkretnych przepisów, które znajdują zastosowanie do konkursu (np. odwołanie się w przepisach o konkursie do konieczności stosowania art. 22 czy 25 pzp). A zatem inne przepisy pzp, do stosowania których nie odsyłają przepisy działu III rozdziału 3 pzp, nie mają zastosowania do procedury konkursu.

Regulamin konkursu

Poza przepisami pzp uregulowania konkursu zawierane są w ustalanym przez zamawiającego regulaminie konkursu. Zamawiający ma co do zasady swobodę w jego kształtowaniu, przy czym uregulowane muszą zostać co najmniej kwestie wyliczone w art. 116 ust. 2 pzp.

Do zakresu materii, którą zamawiający zobowiązany jest określić w regulaminie konkursu, należy m.in. katalog oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań. Wymagania te zamawiający wskazuje z kolei w ogłoszeniu o konkursie, w sposób co do zasady dowolny. Jedynie w przypadku gdy przewidziana została nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji co najmniej dwóch autorów prac konkursowych w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zaproszenia do negocjacji autora wybranej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 22 pzp.

W art. 116 ust. 2 pkt 6 pzp ustawodawca wskazuje, że jedyną regulacją ustawową w przedmiocie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od uczestnika w procedurze konkursu, jest stosowany odpowiednio art. 25 pzp. Z regulacji tej wynika przede wszystkim, że zamawiający ma prawo żądać od uczestników wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

[...]

Adrian Bura
radca prawny w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy, ekspert z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne