Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

XII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 07-11-2017
Autor: Zdjęcia: Michał Łepecki

Dwunasta edycja najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym zgromadziła – jak co roku – liczną grupę zamawiających i wykonawców. Forum Przetargów Publicznych to spotkanie adresowane do osób zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat systemu zamówień publicznych i wymianę doświadczeń.

Temat przewodni tegorocznej konferencji to: Prawo zamówień publicznych rok po nowelizacji – problemy występujące w praktyce i orzecznictwie. Prelegenci i organizatorzy zadbali o różnorodność poruszanych kwestii i wysoki poziom prowadzonych dyskusji, dokładając wszelkich starań, aby Forum było bogatym wydarzeniem merytorycznym w zakresie zamówień publicznych.


Patroni XII Forum

Patroni honorowi

  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Urząd Zamówień Publicznych
  • Związek Gmin Wiejskich RP


Patronat medialny

  • Pismo „Wspólnota”

Inauguracja konferencji

Wykłady inauguracyjne rozpoczęły się od wystąpienia Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzaty Stręciwilk. Jako gość specjalny XII Forum Przetargów Publicznych, Pani Prezes przedstawiła działania UZP wspierające zamawiających w procesie udzielenia zamówienia publicznego, wskazując na bogatą ofertę przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych oraz przygotowywanie opracowań, wzorów czy specjalistycznych publikacji.

Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania wymagań
mec. Zbigniew Pawlak


Zagadnienia analizowane podczas kolejnego wykładu były związane z dokumentami i oświadczeniami składanymi na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę wymagań podmiotowych i przedmiotowych. W ramach wystąpienia prelegent omówił wybrane zagadnienia proceduralne, w tym m.in. kwalifikację oświadczeń i dokumentów z punktu widzenia celu, któremu służą. Analizując poszczególne rodzaje oświadczeń i dokumentów, zaprezentował obowiązujące w tym zakresie orzecznictwo. Podkreślił przy tym konieczność właściwego rozumienia przepisu mówiącego o aktualności i ważności tych dokumentów, a także przypomniał o możliwości wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezależnie od etapu postępowania.

Pozacenowe kryteria oceny ofert
mec. Jerzy Pieróg


Prelekcja w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych dotyczyła kryterium personelu, czyli kryterium związanego z organizacją, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Prelegent wielokrotnie podkreślił potrzebę wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Przeanalizował przy tym zapisy motywu 92 preambuły dyrektywy 2014/24/UE i art. 91 ust. 1 pzp i omówił poszczególne kryteria, wskazując na praktyczne przykłady oraz powołując się na poglądy doktryny i orzecznictwo wydane w tym zakresie.

Zasada proporcjonalności
dr Włodzimierz Dzierżanowski


Tematem wystąpienia wieńczącego pierwszy dzień konferencji była funkcjonująca w systemie prawa polskiego zasada proporcjonalności w kontekście konieczności jej stosowania przy formułowaniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podczas wykładu analizie został poddany m.in. przepis art. 7 ust. 1 pzp, w ramach którego po nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. zasadę proporcjonalności dodano do katalogu zasad ustawowych. Prelegent przedstawił źródła i reguły stosowania tej zasady, analizując m.in. samo pojęcie proporcjonalności, a także omówił przykłady naruszenia tej zasady, występujące w praktyce.

Treść wykładów

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę
dr Paweł Nowicki


Praktyka i orzecznictwo z zakresu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę z terenu UE, ubiegającego się o zamówienie publiczne w Polsce, osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – to temat pierwszego wystąpienia, jakie miało miejsce w drugim dniu Forum. Prelegent poddał analizie poszczególne przepisy pzp odnoszące się do tej tematyki, w tym regulacje art. 29 ust. 3a pzp czy art. 22 § 1 kodeksu pracy. Odniósł się również do problemu stawiania wymogów wynikających z art. 29 ust. 3a pzp wobec wykonawców pochodzących z innych państw, a także poruszył zagadnienie postulowanej niekiedy wykładni funkcjonalnej tego przepisu w omawianym przypadku.

 

Podział zamówienia na części w praktyce i orzecznictwie KIO
Ewa Wiktorowska


Wykład został poświęcony analizie art. 36aa ust. 3, 4 i 5 pzp, a także art. 5b pzp, który stanowi, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, ani dzielić zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Prowadząca zwróciła uwagę na kłopoty zamawiających wynikające z istnienia w pzp nie tylko przepisów skłaniających zamawiającego do podziału zamówień na części, ale również tych dotyczących scentralizowanych działań zakupowych. Wspomniała też o kontrowersyjnych pytaniach, jakie nasuwają się w zakresie omawianego zagadnienia, analizując mianowicie, czy dzielenie zamówienia na części jest prawem czy obowiązkiem zamawiającego, a także odnosząc się do kwestii penalizacji zamawiającego za brak dokonania podziału zamówienia na części.

Zasada konkurencyjności
Krzysztof Puchacz


W ramach wykładu o zamówieniach objętych zasadą konkurencyjności (o wartości od 50 000 zł do 30 000 euro, realizowanych w ramach programów operacyjnych) prelegent skupił się na wytycznych horyzontalnych, które w sierpniu tego roku uległy zmianom. Wskazał przy tym rodzaje procedury, jakie są stosowane w przypadku poszczególnych progów wartościowych dla zamówień poniżej 30 000 euro, a także omówił zapisy wytycznych dotyczące m.in. ustalania wartości zamówienia. Poruszył też problem udzielania zamówień sektorowych, które również – w ramach RPO – powinny uwzględniać zasadę konkurencyjności. Omówione zostały także warunki, jakie dla zachowania zasady konkurencyjności muszą być spełnione przez takie elementy procedury, jak: zapytanie ofertowe, obowiązek informacyjny, zasada bezstronności, protokół z postępowania czy umowa.

 

Elektroniczne udzielanie zamówień
Izabela Wyżgowska (fot.), Anna Tyniec


W tej prelekcji na przykładzie Centralnego Zamawiającego omówiono problemy techniczne, pułapki i bariery pojawiające się w kontekście elektronicznego udzielania zamówień publicznych oraz stan i poziom przygotowań rynku wykonawców. Prowadzące wskazały na zasady udzielania zamówień związane z elektroniczną platformą zakupową, elektroniczną dostępnością dokumentów, podpisem elektronicznym czy korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej oraz na obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej. Przedstawiły także m.in. plany Centrum Obsługi Administracji Rządowej związane z realizacją postanowień dyrektywy klasycznej w zakresie elektronizacji procesu zakupowego i poszczególne etapy wdrożenia systemu elektronicznych zamówień.

Podwykonawstwo
mec. Agnieszka Suchecka


Celem wystąpienia było omówienie zmian w przepisach dotyczących zatwierdzania podwykonawców i odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia oraz ich funkcjonowanie w praktyce. Prowadząca wskazała na regulacje prawa cywilnego odnoszące się do umowy o podwykonawstwo. Podkreśliła, że na gruncie zamówień publicznych umowa o podwykonawstwo jest odrębna od umowy inwestora z generalnym wykonawcą, choć jest z nią ściśle związana i podlega właściwym dla siebie regułom. Wskazane zostały m.in. ostatnie zmiany nowelizacyjne dotyczące odpowiedzialności inwestora i elementów procedury zatwierdzania podwykonawców wraz z najnowszym orzecznictwem sądów w tym zakresie.

Jawność postępowania
Piotr Pieprzyca


Kolejny wykład dotyczył kwestii związanych z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prelegent odniósł się m.in. do zagadnienia dostępu wykonawców do dokumentów w postępowaniu oraz po jego zakończeniu. Omówił także funkcjonowanie zasady jawności w praktyce na poszczególnych etapach prowadzenia postępowania oraz po udzieleniu zamówienia. Odniósł się przy tym do ograniczeń jawności, związanych m.in. z informacjami poufnymi, tajemnicą przedsiębiorstwa czy ochroną prywatności lub interesem publicznym.

Odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej w orzecznictwie KIO
Paweł Trojan


Podczas prelekcji przedstawiona została linia orzecznicza w ramach przesłanki zaskarżenia, w postępowaniach poniżej progów UE, czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Prowadzący zwrócił uwagę na zalety wąskiego ujęcia przesłanki wskazanej w treści art. 180 ust. 2 pkt 6 pzp, a mianowicie: dopuszczenie zaskarżalności jednego z podstawowych elementów mogących stanowić barierę dostępu do zamówienia; łatwość w zdefiniowaniu i określeniu pełnego zakresu zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej progów UE; wyeliminowanie problemów, które mogą się pojawić w postępowaniach dwuetapowych. Przedstawił przy tym przesłanki, jakimi kierowała się Izba w postanowieniach o odrzuceniu odwołania wniesionego na czynność inną niż ocena oferty na podstawie kryteriów oceny, a następnie zaprezentował argumentację zawartą w orzecznictwie sądów powszechnych prezentujących odmienne stanowisko oraz omówił przypadek skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 3 stycznia 2017 r. (XII Ga 837/16).

Próbki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
mec. Jarosław Jerzykowski


Tematem wystąpienia otwierającego trzeci dzień konferencji była próbka jako dokument i jako element wspomagający wybór oferty najkorzystniejszej oraz praktyczne jej wykorzystanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykładowca omówił charakter prawny próbki, przedstawił cel żądania próbki w świetle praktyki udzielania zamówień, a także kwestie związane z zapisami siwz odnoszącymi się do wymogu złożenia przez wykonawcę próbki. Powołując się na orzecznictwo KIO, przybliżył słuchaczom problem związany z prezentacją próbki, a także praktyczne aspekty oceny oferty przy użyciu próbki.

Rażąco niska cena
mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz


Kwestie związane z rażąco niską ceną w zamówieniach publicznych na roboty budowlane zostały omówione podczas kolejnego wykładu. Prowadząca przedstawiła te zagadnienia w ujęciu praktycznym na podstawie orzecznictwa, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia: przedwczesne zarzuty a tajemnica przedsiębiorstwa, ciężar dowodu, wyjaśnienia, niezgodność treści oferty z siwz, badanie cen jednostkowych, przerzucanie kosztów czy wielokrotne wzywanie do złożenia wyjaśnień. Wykład został wzbogacony wieloma kazusami z najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.

Rozwiązanie umowy
mec. Piotr Trębicki


Zagadnienie dotyczące rozwiązania umowy o zamówienie publiczne w świetle regulacji art. 145a pzp w praktyce i orzecznictwie stanowiło podstawę rozważań podjętych podczas ostatniego wykładu zaprezentowanego na Forum. Prowadzący przeanalizował przesłanki odstąpienia od zawartej umowy, wynikające ze znowelizowanych przepisów pzp. Omówił przy tym także warunki dopuszczające możliwość zmiany postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wskazując na aspekt istotności zmiany oraz odwołując się do zasady swobody umów uregulowanej na gruncie prawa cywilnego.

Stoliki eksperckie

Drugiego dnia konferencji uczestnicy Forum mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez przedstawicieli wiodących w kraju kancelarii prawnych, specjalizujących się w prawie zamówień publicznych. Konsultacje były możliwe dzięki zaangażowaniu następujących kancelarii:

 

  • Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy
  • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
  • Kancelaria prawna Jerzykowski i Wspólnicy Sp. K.
  • PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna
  • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Warsztaty tematyczne

Zajęcia warsztatowe, które odbyły się drugiego dnia Forum po południu, podzielone zostały na pięć grup tematycznych. Stanowiły one okazję do wymiany opinii i doświadczeń oraz stworzyły możliwość aktywnego udziału w dyskusji.
Tematyka warsztatów była następująca:

1. Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zasady przygotowania i prowadzenia postępowania poniżej progu unijnego (Magdalena Michałowska)
2. Ocena podmiotowa wykonawców w świetle najnowszego orzecznictwa KIO, SO oraz TSUE z uwzględnieniem problematyki podwykonawstwa, konsorcjum i podmiotu trzeciego (mec. Irena Skubiszak-Kalinowska/Jacek Jerka)
3. Czynności podejmowane przez wykonawcę po upływie terminu składania ofert w świetle orzecznictwa i praktyki, w szczególności: wyjaśnianie treści oferty, dowodzenie, że cena lub koszt nie są rażąco niskie, przedkładanie dokumentów lub oświadczeń, uzupełnianie ich i wyjaśnianie oraz korzystanie ze środków ochrony prawnej (Iwona Ziarniak)
4. Procedura self-cleaningu, czyli samooczyszczenia się wykonawcy, a fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce i orzecznictwie KIO (Grzegorz Soluch)
5. Instytucja wezwania do uzupełnienia dokumentów po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. – kiedy wzywać, konstrukcja wezwania, skutki wezwania (Ewa Żak)

Zakończenie

Jedną z najważniejszych zalet Forum, na jakie zwracają uwagę nasi goście, jest możliwość spotkania się w jednym miejscu z wieloma wybitnymi specjalistami. W przekazanej organizatorom informacji zwrotnej uczestnicy jako najmocniejszą stronę konferencji wskazywali nie tylko trafny dobór poruszanej problematyki, ale także dobre przygotowanie prelegentów i ich praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień. To właśnie dzięki ekspertom prowadzącym poszczególne wykłady i warsztaty poziom merytoryczny spotkania wciąż rośnie, a uczestnicy korzystają z rzetelnego przedstawienia problematycznych kwestii.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w naszej konferencji i już dziś zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Forum.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne