Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Omyłki oczywiste i inne

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Jacek Jerka

Po wejściu w życie nowelizacji Pzp zamawiający nie będzie dysponował zamkniętym katalogiem przypadków, w których może poprawiać omyłki, lecz będzie musiał ten katalog ustalać samodzielnie. Czy jest to zmiana pozytywna?

W celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania wykonawców, zasady uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustawodawca w art. 87 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp) postanowił, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Jednocześnie w tym samym zdaniu ustawodawca ustanowił wyjątek od tej zasady, stwierdzając, że zmiany te są dopuszczalne tylko w zakresie uregulowanym w art. 87 ust. 1a i ust. 2 Pzp.

Sprecyzowanie i dopracowanie treści oferty

Pierwszy przypadek odstępstwa od zasady niezmienności treści oferty, uregulowany w art. 87 ust. 1a, dotyczy postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, w trakcie którego zamawiający – badając i oceniając oferty – może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści oferty oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Żądanie od wykonawcy sprecyzowania lub dopracowania treści oferty, jak również przedstawienia informacji dodatkowych dotyczących oferty jest prawem zamawiającego, z którego ten może, ale nie musi korzystać. Użyty w przepisie zwrot „sprecyzowanie treści oferty” określa uprawnienie zamawiającego do żądania od wykonawcy uściślenia oferty, natomiast zwrot „dopracowanie treści oferty” umożliwia zamawiającemu żądanie od wykonawcy opracowania oferty do końca poprzez uszczegółowienie jej treści. Zarówno sprecyzowanie, jak i dopracowanie oferty nie może jednak prowadzić do istotnych zmian treści oferty.

Bez żadnych wątpliwości

Drugim odstępstwem od zasady niezmienności treści oferty jest przypadek uregulowany w art. 87 ust. 2 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Uregulowanie to nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w treści oferty:

 

1) oczywistych omyłek pisarskich,

2) omyłek rachunkowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne