Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    kosztorys   gwarancja   konsorcjum   wadium   robota budowlana   dostawa   siwz

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Wybór podwykonawcy

Czy zapisy art. 36 ust. 4 i 5 Pzp odnoszą się także do podwykonawstwa dla dostaw i usług? Czy zamawiający, przygotowując siwz na dostawy lub usługi, może posiłkować się w sprawie podwykonawstwa zapisami art. 6471 § 1 kc?

 

Zapisy zawarte w art. 36 ust. 4 i 5 Pzp dotyczą wszystkich zamówień realizowanych przez zamawiającego, niezależnie czy jest to dostawa, usługa czy robota budowlana. Zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 4 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Tak więc zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawcy informacji o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i która to część nie będzie realizowana przez wykonawcę, ale przez osobę/firmę zatrudnioną przez niego. W istocie, wybierając ofertę najkorzystniejszą, wybieramy wykonawcę, który został zweryfikowany w trakcie prowadzonego postępowania. Tak więc oczekujemy, by zadanie zostało zrealizowane jego własnymi siłami. Ustawodawca dopuścił korzystanie z podwykonawstwa, ale należy to traktować jako wyjątek od reguły. Wyjątek, który musi być stosowany z uwagi na charakter niektórych zamówień, jak choćby zamówienia na roboty budowlane. Skoro więc jest to dozwolone odstępstwo od zasady realizacji zadania własnymi siłami przez wykonawcę ustawodawca zabezpiecza interesy zamawiającego w art. 36 ust. 5 Pzp poprzez prawo do określenia przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Ustawodawca poprzez przytoczone normy prawne spowodował, iż wykonawca nie ma obowiązku podawania zamawiającemu nazwy firm/osób, które będą podwykonawcami w realizacji przedmiotu zamówienia. Moim zdaniem, zamawiający nie ma prawa zadąć informacji o danych firm/osób, które będą podwykonawcami. Nieco odmiennie wygląda sprawa, jeśli chodzi o wspomniane zapisy art. 6471 kc. Treść tego artykułu odnosi się tylko i wyłącznie do robót budowlanych realizowanych przez inwestora/ zamawiającego. W art. 6471 § 1 zapisano obowiązek, iż w umowie o roboty budowlane zawartej między inwestorem/ zamawiającym a wykonawcą (generalnym wykonawcą) strony mają obowiązek ustalić zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. Praktycznie zapisy te są podobne do zapisów Pzp, jednak te pierwsze umożliwiają zamawiającemu niewyrażenie zgody na zatrudnienie przez wykonawcę konkretnego podwykonawcy. Oczywiście musi być to jasno i obiektywnie uzasadnione. Zezwala na to § 2 wspomnianego art. 647 kc. Zgoda, a raczej dokładna wiedza zamawiającego o zakresie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą jest konsekwencją zapisu art. 6471 § 5 kc. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor/zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne