Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Otwarcie wszystkich złożonych w terminie ofert

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    otwarcie ofert
Autor: Rys. B. Brosz

Jeżeli oferta została wniesiona w terminie, to zamawiający nie może odmówić jej otwarcia, nawet gdyby koperta była oznaczona niezgodnie z jego zaleceniami. Otwarcie ofert ma jawny charakter: wykonawcom pozwala na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi będą konkurować o udzielenie zamówienia, oraz wskazuje na potencjalne szanse uzyskania zamówienia, a zamawiającemu umożliwia weryfikację oszacowanego wcześniej poziomu przewidywanych wydatków na dane zamówienie publiczne.

W sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć także dowolne osoby i podmioty, tj. nie tylko przedstawiciele wykonawców, którzy złożyli oferty, ale także konkurujący wykonawcy, którzy ostatecznie nie zdecydowali się na ubieganie się o zamówienie, czy przedstawiciele mediów. Uchybienia w wykonywaniu tej pozornie prostej czynności, np. nieotwarcie jednej z ofert, powodują konieczność unieważnienia całego postępowania:
 

  • Wyrok KIO z 29 czerwca 2016 r. (KIO 1069/16)


„Brak podania do publicznej wiadomości odczytania nazwy, adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. (…) Brak dokonania publicznego otwarcia oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert rodzi skutek w postaci braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, stanowiący przesłankę unieważnienia postępowania. Wada postępowania jest nieusuwalna oraz wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że powoduje jej bezwzględną nieważność”.

O randze czynności otwarcia ofert od wielu lat wypowiadają się zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i sądy powszechne, czego dowodem są poniższe orzeczenia:

 

  • Wyrok KIO z 12 października 2009 r. (KIO/UZP 1344/09)


„Z prawidłowym dokonaniem czynności otwarcia ofert ustawodawca wiąże dwa domniemania. Po pierwsze: wynikające z art. 86 ust. 1 Pzp, iż nie nastąpiło zapoznanie się z zawartością ofert przed terminem ich składania. Po drugie: wynikające z art. 84 ust. 2 Pzp, że wszystkie oferty, których ceny zostały odczytane, złożone zostały w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie zachodzi konieczność ich zwrotu, skutkująca pominięciem przy dalszych czynnościach w postępowaniu”.

 

  • Wyrok KIO z 14 grudnia 2016 r. (KIO 2303/16)


„(…) czynność otwarcia ofert jest czynnością jednorazową, faktyczną, której powtórzenie nie jest możliwe. Słusznie zauważył Zamawiający, iż otwarcie ofert nie zawiera się wyłącznie w czynności technicznego otwarcia oferty i jej odczytania w wymaganym przepisami zakresie, ale również stanowi sformalizowaną procedurę, wymagającą zachowania warunków ustalonych wcześniej i znanych ogółowi podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne