Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zarządzanie majątkiem jst

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Omawiamy wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK, których przedmiotem była ocena zarządzania własnym majątkiem przez jednostki samorządu terytorialnego.

Majątek jednostek samorządu terytorialnego (dalej również: jst) zapewnia bieżące funkcjonowanie tych jednostek i zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców danej jst. Jednostki te mogą pomnażać swój majątek, realizując inwestycje w szerokim zakresie, m.in. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, dróg, obiektów rekreacyjnych itp. Zlecanie wytworzenia nowych zasobów odbywa się najczęściej z wykorzystaniem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Gospodarowanie posiadanym majątkiem polega na korzystaniu z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z uwzględnieniem ekonomiczności wydatków ponoszonych na jego eksploatację.

Tematem niniejszego opracowania są wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Opolu (dalej: NIK), których przedmiotem była ocena zarządzania przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie opolskim wybranymi składnikami ich majątku1. Kontrola została przeprowadzona łącznie w ośmiu jednostkach – czterech urzędach gmin, dwóch samorządowych spółkach prawa handlowego oraz w dwóch jednostkach budżetowych – i objęła okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 31 października 2016 r., a także wcześniejsze działania kontrolowanych jednostek związane z rozpoznaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie nabycia wybranych składników majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz możliwości ich wykorzystania.

Jak wynika z ustaleń NIK, niejednokrotnie jst dopuszczają się rażących zaniedbań w kwestii dbania o własny majątek i finanse, które są przecież środkami publicznymi.

Studium przypadku – inkubator przedsiębiorczości

Rozpoznanie potrzeb mieszkańców danej wspólnoty samorządowej ma na celu ustalenie poziomu zapotrzebowania na dany rodzaj usług i maksymalizację korzyści dla wspólnoty po wykonaniu danego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednym z kontrolowanych przez NIK postępowań o zamówienie publiczne był wybór wykonawcy realizującego zadania w ramach inkubatora przedsiębiorczości. Miejsce to miałoby wspomóc słabszych ekonomicznie mieszkańców gminy, mających pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, ale bez środków na utworzenie własnego miejsca pracy. Jak ustaliła NIK, gmina zaniechała przeprowadzenia rzetelnych analiz w zakresie rozpoznania potrzeb społeczności lokalnej, w tym przedsiębiorców, co do zakresu i sposobu ewentualnego wykorzystania przez nich planowanych do budowy obiektów inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto ani burmistrz, ani żaden z pracowników urzędu gminy nie zwrócili się nawet do przedstawicieli swojego macierzystego powiatu, na terenie którego rozpoczął już działalność podobny inkubator udostępniający pod wynajem powierzchnie biurowo-usługowe.

Nienależycie przygotowany opis przedmiotu zamówienia i wpływ tego zaniedbania na realizację zamówienia

Ogłoszony w 2013 r. przez gminę przetarg na roboty budowlane dotyczące budowy inkubatora przedsiębiorczości został przeprowadzony na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia opisano w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: pfu), sporządzonym w grudniu 2011 r. Jak wynika z ustaleń NIK, dokument ten został opracowany w sposób nierzetelny, gdyż przyjęte w nim założenia o możliwości adaptacji budynków na potrzeby inkubatora opierały się na ocenie stanu technicznego tych budynków przeprowadzonej w kwietniu i maju 1998 r. Ocena ta została dokonana nie przez samego zamawiającego, ale przez ówczesnego właściciela tych budynków oraz na podstawie książek obiektów budowlanych. Jak wynikało z oceny, stan techniczny części budynków był zadowalający, a część z nich nadawała się do użytkowania po przeprowadzeniu drobnych remontów.

[...]

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne