Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamówienia społeczne a odwołanie

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Paweł Trojan
Autor: Rys. B. Brosz

Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej kwot określonych w art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych?

Jak wynika z motywu 113 preambuły dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, konkluzje dokumentu roboczego personelu Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2011 r., zatytułowanego „Ocena wpływu i efektywności prawodawstwa UE w zakresie zamówień publicznych”, wskazywały, że należy dokonać przeglądu wyłączenia niektórych usług z pełnego zakresu stosowania dyrektywy 2004/18/WE. W rezultacie ustawodawca unijny zrezygnował z podziału usług na priorytetowe i niepriorytetowe oraz wprowadził nową kategorię usług, tzw. zamówienia na usługi społeczne. Wyłączenie ich z pełnego zakresu stosowania dyrektywy jest uzasadnione tym, że niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne ze względu na swój charakter mają ograniczony wymiar transgraniczny, cechują się bowiem specyficznymi właściwościami w poszczególnych państwach członkowskich. Ich właściwości zależne są od tradycji kulturowych, kontekstu ich udzielania, charakteru podmiotów je świadczących, rodzimych przepisów prawa, jak również od właściwości samych podmiotów, które je zamawiają.

Szczególny system

Wskutek implementacji przepisów dyrektywy 2014/24/UE wprowadzono szczególny system udzielania zamówień publicznych na takie usługi. Charakteryzuje się on wyższymi progami kwotowymi, a dla usług o wartości powyżej tych progów, z uwagi na charakter usług społecznych, zamówienia są udzielane w łagodniejszym reżimie.

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych uchylono art. 2a i 2b pzp, które stanowiły delegację ustawową do wydania przepisów określających, które usługi są uznawane za priorytetowe, a które za niepriorytetowe, oraz art. 5 i 5a pzp określające sposób postępowania w przypadku usług niepriorytetowych. W ich miejsce w dziale III pzp wprowadzono nowy rozdział 6, który określa przepisy szczególne dla zamówień na usługi społeczne.

Stosownie do treści art. 138o ust. 1 pzp zamawiający (w tym zamawiający sektorowy), udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g pzp, ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi wynikające z art. 138o ust. 2–4 pzp. Tym samym charakter i przebieg procedury udzielenia zamówienia na takie usługi jest określany przez zamawiającego samodzielnie przy uwzględnieniu specyfiki usługi oraz okoliczności, które towarzyszą jej udzieleniu, a także własnych potrzeb i preferencji. W regulacjach art. 138o ust. 2–4 pzp ustawodawca rekomenduje jednak, aby zamawiający, udzielając tzw. podprogowych zamówień społecznych, przeprowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący (art. 138o ust. 2 pzp). Oznacza to zatem, że zamawiający powinien stosować się do naczelnych zasad systemu zamówień publicznych, bez obowiązku stosowania konkretnych procedur i regulacji. Jednak również w tym wypadku zamawiający nie ma obowiązku stosowania tych regulacji. Świadczy o tym posłużenie się przez ustawodawcę w treści odesłania zawartego w art. 138o ust. 1 pzp zwrotem „może”. Oznacza to również, że brak obowiązku stosowania reguł ujętych w art. 138o ust. 2–4 pzp będzie miał wpływ na możliwość skonkretyzowania obowiązków zamawiającego przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne o wartości podprogowej.

Opinia UZP

Poddając analizie wskazane wyżej regulacje, wskazać należy, że w postępowaniach na tzw. podprogowe usługi społeczne wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, ani – w następstwie – w postaci skargi na orzeczenie Izby do sądu powszechnego. W tym zakresie należy się zgodzić z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, Czy wykonawca, składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o pzp, może złożyć odwołanie?1.


Po pierwsze, takie stanowisko wynika z braku obowiązku stosowania przez zamawiającego w postępowaniach na tzw. podprogowe usługi społeczne którejkolwiek procedury uregulowanej kompleksowo w pzp. Podmiot zamawiający nie ma zatem obowiązku stosowania uregulowanych w pzp trybów udzielania zamówień ani poszczególnych instytucji prawa zamówień publicznych. W wyżej przywołanym stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych podkreślono: „Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp.

[...]

Paweł Trojan
prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych; w latach 2008–2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; od 2010 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne