Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Anna Wojtczyk
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy

W projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ustawodawca proponuje m.in. rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i poddanie ich ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych.

W opublikowanym w czerwcu projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt), w art. 1 pkt 10 uchyla się artykuły 26–27 ustawy o działalności leczniczej (dalej: udl), które regulują procedurę udzielania zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne. W obecnym stanie prawnym spod reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone są zamówienia, których przedmiot nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do zamówień takich stosuje się przepisy udl nakazujące przeprowadzenie procedury w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące przeprowadzania konkursu przez NFZ. Przepis art. 26 ust. 5 udl wprost mówi, że do udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.


Autorzy Projektu wskazują, że nowelizacja ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących m.in. poddania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem „świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym”.


Ustawodawca w uzasadnieniu Projektu w tym zakresie powołuje się na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (dalej: NIK) w latach 2012–2014 (ogłoszone w 2016 r.), przedstawione w raporcie „Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne”, która to wykazała nieprawidłowości dotyczące zamówień na świadczenia zdrowotne. W szczególności, jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, ustalenia kontroli wykazały niski poziom konkurencyjności w konkursach ofert, których przedmiotem są świadczenia zdrowotne. W ocenie NIK przyczynia się do tego brak uregulowań prawnych określających sposób i miejsce zamieszczania ogłoszeń o konkursie ofert. Ponadto w aktualnym stanie prawnym środki odwoławcze przysługujące oferentom, określone w art. 26 ust. 4 zmienianej ustawy, są rozpatrywane przez stronę postępowania, tj. przez podmiot udzielający zamówienia, co rodzi oczywiste ryzyko niezachowania obiektywnego rozstrzygnięcia. W ocenie NIK powyższe ustalenia uzasadniają podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia bezstronności postępowania odwoławczego w konkursach ofert na realizację świadczeń zdrowotnych.


Z uwagi na powyższe ustawodawca w Projekcie proponuje rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne, określonego w zmienianej ustawie, i planuje poddać te zamówienia ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych, gdyż – jak wskazuje – procedury konkursowe i odwoławcze określone w przepisach pzp nie budzą wątpliwości co do ich przejrzystości oraz obiektywizmu.

Konkurs w pzp

Należy zaznaczyć, że konkurs, o którym mowa w art. 110 pzp, nie jest trybem udzielania zamówień, lecz przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. W odróżnieniu od procedury udzielenia zamówienia publicznego procedura konkursu nie kończy się umową odpłatną. Nagrodami mogą być m.in.: zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Konkurs stanowi samodzielną procedurę postępowania tylko wówczas, gdy nagrodami są wyłącznie nagrody pieniężne lub rzeczowe, a więc jego celem nie jest realizacja wybranej pracy konkursowej, lecz jedynie nabycie określonych praw do wybranej pracy.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne