Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Anna Wojtczyk
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy

W projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ustawodawca proponuje m.in. rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne i poddanie ich ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych.

W opublikowanym w czerwcu projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt), w art. 1 pkt 10 uchyla się artykuły 26–27 ustawy o działalności leczniczej (dalej: udl), które regulują procedurę udzielania zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne. W obecnym stanie prawnym spod reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone są zamówienia, których przedmiot nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do zamówień takich stosuje się przepisy udl nakazujące przeprowadzenie procedury w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące przeprowadzania konkursu przez NFZ. Przepis art. 26 ust. 5 udl wprost mówi, że do udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.


Autorzy Projektu wskazują, że nowelizacja ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących m.in. poddania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem „świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym”.


Ustawodawca w uzasadnieniu Projektu w tym zakresie powołuje się na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (dalej: NIK) w latach 2012–2014 (ogłoszone w 2016 r.), przedstawione w raporcie „Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne”, która to wykazała nieprawidłowości dotyczące zamówień na świadczenia zdrowotne. W szczególności, jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, ustalenia kontroli wykazały niski poziom konkurencyjności w konkursach ofert, których przedmiotem są świadczenia zdrowotne. W ocenie NIK przyczynia się do tego brak uregulowań prawnych określających sposób i miejsce zamieszczania ogłoszeń o konkursie ofert. Ponadto w aktualnym stanie prawnym środki odwoławcze przysługujące oferentom, określone w art. 26 ust. 4 zmienianej ustawy, są rozpatrywane przez stronę postępowania, tj. przez podmiot udzielający zamówienia, co rodzi oczywiste ryzyko niezachowania obiektywnego rozstrzygnięcia. W ocenie NIK powyższe ustalenia uzasadniają podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia bezstronności postępowania odwoławczego w konkursach ofert na realizację świadczeń zdrowotnych.


Z uwagi na powyższe ustawodawca w Projekcie proponuje rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne, określonego w zmienianej ustawie, i planuje poddać te zamówienia ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych, gdyż – jak wskazuje – procedury konkursowe i odwoławcze określone w przepisach pzp nie budzą wątpliwości co do ich przejrzystości oraz obiektywizmu.

Konkurs w pzp

Należy zaznaczyć, że konkurs, o którym mowa w art. 110 pzp, nie jest trybem udzielania zamówień, lecz przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. W odróżnieniu od procedury udzielenia zamówienia publicznego procedura konkursu nie kończy się umową odpłatną. Nagrodami mogą być m.in.: zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Konkurs stanowi samodzielną procedurę postępowania tylko wówczas, gdy nagrodami są wyłącznie nagrody pieniężne lub rzeczowe, a więc jego celem nie jest realizacja wybranej pracy konkursowej, lecz jedynie nabycie określonych praw do wybranej pracy.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne