Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

ABC WYKONAWCY: Przedkładanie dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu

Data publikacji: 03-10-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie

Omawiamy funkcjonujące od niedawna nowe przepisy dotyczące weryfikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oraz procedury ich uzupełniania i wyjaśniania, a także zasady zmiany podmiotu trzeciego w trakcie postępowania.

Weryfikacja wykonawcy pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp (art. 26 ust. 1 i 2 pzp)

Wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów pzp w lipcu ubiegłego roku zmieniła się zasada dotycząca wzywania do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Zamawiający wzywa obecnie tylko tego wykonawcę, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert. Takie wezwanie wskazuje, że zamawiający dokonał oceny ofert pod kątem zastosowania wobec nich przesłanek odrzucenia i dokonał klasyfikacji według kryteriów oceny ofert. Przed formalnym poinformowaniem wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający wzywa bowiem jednego wykonawcę i w wezwaniu wskazuje termin, który nie może być krótszy niż 5 dni – dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, lub 10 dni – dla zamówień unijnych. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedkłada aktualne na dzień złożenia dokumenty lub oświadczenia, tak aby potwierdzić, że zadeklarowane wstępnie w oświadczeniu (oświadczenie zamawiającego albo JEDZ – w zależności od wartości zamówienia) warunki są przez niego spełnione. Należy pamiętać, że jeśli o zamówienie ubiega się konsorcjum, to każdy z wykonawców z osobna musi potwierdzić, iż nie podlega wykluczeniu. Wspólnie natomiast zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału, tam gdzie połączyli swoje potencjały. Jeśli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, to również ten podmiot zobowiązany jest potwierdzić brak podstaw wykluczenia wobec niego. W tym przypadku wykonawca musi wykazać, że rzeczywiście dysponuje tym zasobem i że spełnia wszystkie warunki udziału.


Zgodnie z art. 26 ust. 6 pzp wykonawca nie ma obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub jeśli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Procedura uzupełniania lub wyjaśniania oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4)

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp, jeżeli wykonawca, który nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a także w sytuacji, gdy je złożył, ale są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Zamawiający jest zobowiązany wezwać wykonawcę, gdy zachodzi choć jedna z okoliczności wskazanych w tym artykule. Może od tego odstąpić tylko wtedy, gdy – mimo złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień – oferta takiego wykonawcy i tak podlega odrzuceniu. Inna okoliczność zwalniająca zamawiającego z tego obowiązku to konieczność unieważnienia postępowania.


Choć w ramach ubiegłorocznej nowelizacji przeredagowano art. 26 ust. 3 pzp, to jednak nadal aktualne pozostaje stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej sprzed nowelizacji, wskazujące na dopuszczalność tylko jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia konkretnego brakującego lub nieprawidłowego albo niepotwierdzającego spełniania warunku udziału w postępowaniu dokumentu. Aby uzupełnienie było prawidłowe, zamawiający musi zakomunikować wykonawcy, jak ocenił złożone dokumenty, jakie błędy w nich dostrzegł i w jakim zakresie konieczna jest ich poprawa lub uzupełnienie. Jeśli wezwanie budzi wątpliwości, wykonawca może prosić o jego doprecyzowanie, a jeśli nie zgadza się z takim wezwaniem – może skorzystać ze środka ochrony prawnej (w przypadku zamówień unijnych).

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne