Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zespół do nadzoru w robotach budowlanych

Data publikacji: 02-10-2017 Autor: Dorota Grochalska

Wprowadzenie do systemu pzp instytucji zespołu do nadzoru nad zamówieniem służy zachowaniu ciągłości wiedzy na temat przygotowywanego, rozstrzyganego, a następnie realizowanego zamówienia publicznego.

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła do systemu zamówień publicznych nową instytucję: zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia (dalej: zespół). Przepis art. 20a pzp, który odnosi się do tej instytucji, wszedł w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy o zmianie pzp.

Obserwując kolejne nowelizacje pzp, można zauważyć, że prawo to coraz bardziej ingeruje w proces realizacji inwestycji. Z zapisów pzp wynikają coraz to nowe obowiązki wykonawców, które znajdują swoje odzwierciedlenie w zawartych umowach. Ponadto umowy opisują sankcje, które należy zastosować w określonych okolicznościach, wynikających m.in. z niewypełnienia postanowień umownych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że udział osób zajmujących się procesem wyłaniania wykonawcy na podstawie pzp (przeważnie jest to komisja przetargowa) kończy się z chwilą zawarcia umowy. Od tego momentu bowiem zaczyna się tzw. proces realizacji, w którym uczestniczą zwykle inne osoby (lub inna grupa osób) niż te, które przygotowywały postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłaniały wykonawcę, a przede wszystkim kształtowały warunki umowy. Dlatego też dobrze się stało, że kolejna nowelizacja pzp uwzględniła (w dużych postępowaniach) konieczność zachowania ciągłości wiedzy na temat przygotowywanego, rozstrzyganego, a następnie realizowanego zamówienia publicznego. Ciągłość ta ma być zachowana przez udział tych samych osób w całym cyklu postępowania, aż do zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Przepisy dotyczące zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia zostały sprecyzowane w artykule 20a pzp.

Zamówienia udzielane w częściach

Analizując poszczególne zapisy art. 20a pzp, należy zauważyć, że obowiązek powoływania zespołu występuje tylko w przypadku zamówień na roboty budowlane i usługi, jeśli ich wartość stanowi równowartość kwoty 1 000 000 euro lub ją przekracza. Nie ma obowiązku powoływania zespołu do zamówień na dostawy. Użycie słowa „wartość” w tym przepisie należy rozumieć jako wartość szacunkową ustalaną przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie przepisów pzp.

Mimo jasno sformułowanych zapisów w tej materii pojawiają się jednak pewne wątpliwości, jak np.: czy istnieje obowiązek powoływania zespołu w przypadku zamówień udzielanych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, gdy postępowanie prowadzone jest na jedną z części o wartości mniejszej niż 1 000 000 euro, przy czym łączna wartość wszystkich części jest większa od tej wartości.


Jeżeli mówimy o zamówieniach udzielanych w częściach (art. 32 ust. 4 pzp), z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, to wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zatem odpowiadając na pytanie, należy – zdaniem autorki – przyjąć, że niezależnie od wartości danej części zamówienia, na którą jest prowadzone postępowanie, powołanie zespołu jest uzależnione od wartości zamówienia, a nie jego części, czyli w tym przypadku jest wymagane.

Zespół a komisja przetargowa

W myśl przepisów zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień. Zasady funkcjonowania zespołu zostały uregulowane jedynie w czterech ustępach art. 20a. W żadnym z nich nie sprecyzowano jednak wytycznych dotyczących powoływania zespołu, zakresu czynności powierzonych poszczególnym jego członkom, okresu jego funkcjonowania czy też zasad odpowiedzialności osób wchodzących w jego skład. Wszystko jest uzależnione od woli zamawiającego, od jego sposobu funkcjonowania, systemu organizacyjnego, liczby zatrudnionych pracowników, liczby zamówień na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 euro itp., a przede wszystkim od tego, w jaki sposób zamawiający zorganizuje pracę zespołu i jakie poszczególnym jego członkom przypisze obowiązki.
 
Ponieważ przepisy dotyczące zespołu zostały umiejscowione w ustawie w tej części, w której jest mowa o komisji przetargowej, to należy domniemywać, że powinny być one w jakiś sposób powiązane ze sobą i doprecyzowane. Znanym i stosowanym przez zamawiających sposobem określania zasad pracy komisji przetargowych jest korzystanie z różnego rodzaju regulaminów powoływania i pracy tych komisji. Komisja przetargowa na gruncie pzp jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, a jej głównym zadaniem jest ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert. Do jej zadań może należeć także przygotowanie danego postępowania.


[...]
 

Dorota Grochalska
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w jednostkach samorządu terytorialnego i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne