Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Elektronizacja zamówień publicznych

Data publikacji: 02-10-2017 Autor: Iwona Ziarniak

Nowelizacja pzp z czerwca ubiegłego roku wprowadziła – wynikającą z przepisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE – elektronizację zamówień, w tym obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Artykuł 10a ustawy Prawo zamówień publicznych określa w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązkową formę komunikacji między zamawiającym a wykonawcami – w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym „jednolitego dokumentu”, ma się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie tego przepisu jest rewolucją w systemie zamówień publicznych – wymaga zmian organizacyjnych i dobrego przygotowania technicznego (konieczność posiadania sprzętu komputerowego wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie, współpracujące z narzędziami służącymi do prowadzenia komunikacji elektronicznej, oraz dostępu do internetu). Jednak największe zmiany muszą się dokonać w mentalności uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na zmiany te należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Użycie narzędzi elektronicznych do komunikacji z pewnością wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z obsługą postępowań, a także przyczyni się do skrócenia czasu ich prowadzenia. Przez zwiększenie dostępności zamówień dla wykonawców wzrośnie konkurencyjność na rynku zamówień publicznych.

Polska skorzystała z możliwości odroczenia terminu wdrożenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej do 18 października 2018 r. Termin ten w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą był krótszy – do 18 kwietnia 2017 r. W znowelizowanych przepisach pzp wskazano (art. 10g), że Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania,
– mając na względzie konieczność zapewnienia konkurencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o udzielenie zamówienia, otwartego dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Terminy wejścia w życie przepisów rozporządzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: rozporządzenie) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g pzp. W sposób ramowy określa ono wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych, a także sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 12 lipca 2017 r., przy czym – w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający – jego przepisy dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a pzp, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą obowiązywały od 18 kwietnia 2018 r., a pozostałe przepisy – od 18 października 2018 r. Do tego czasu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego – przed dniem 18 kwietnia 2017 r., jak wskazuje art. 18 przepisów przejściowych pzp, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawodawca zastrzegł, że jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W myśl przepisów przejściowych decyzja co do wyboru formy komunikacji leży w gestii zamawiającego. Jednak po upływie wskazanych terminów w trakcie całego postępowania publicznego obowiązywać już będzie wyłącznie komunikacja elektroniczna.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka wielu publikacji; posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne