Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum

Data publikacji: 02-10-2017 Autor: Piotr Pieprzyca
Autor: Rys. B. Brosz

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum w celu wykazania wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia?

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca może podjąć decyzję, że o zamówienie będzie się ubiegał sam. Może również zdecydować się na złożenie oferty wspólnie z innymi wykonawcami, co jest możliwe na podstawie art. 23 ust. 1 pzp.

Dwa rozwiązania prawne

Co do zasady zgodnie z prawem możliwe są dwa sposoby połączenia wykonawców w celu wspólnego złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pierwsze rozwiązanie prawne polega na zawarciu przez wykonawców umowy konsorcjum. Umowa ta należy do umów nienazwanych, a jej źródłem jest swoboda umów, wynikająca z art. 3531 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). W większości przypadków celem zawarcia takiej umowy jest wspólne ubieganie się wykonawców o konkretne zamówienie publiczne. Niemniej jednak możliwe są również długoterminowe generalne umowy konsorcjum, mające na celu współpracę gospodarczą przy wielu zamierzeniach. Treść umowy konsorcjum w zasadzie jest dowolna, choć ograniczają ją bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kc i pzp.

Drugie rozwiązanie to zawarcie przez przedsiębiorców umowy spółki cywilnej. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiąg­nięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 kc). Spółka nie posiada podmiotowości prawnej, stanowi jednak zobowiązanie jej wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Celem tym może być zawieranie i realizacja umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania prawnego decyzja o wspólnym złożeniu oferty z reguły wynika z tego, że wykonawca nie jest w stanie samodzielnie podjąć się realizacji przedmiotu zamówienia lub spełnić określonych przez zamawiającego warunków udziału w konkretnym postępowaniu. W zasadzie oba te elementy są ze sobą ściśle związane. Wykazanie przez wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinno bowiem dawać zamawiającemu rękojmię należytego wykonania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu, jakie może postawić zamawiający, zostały określone w art. 22 ust. 1b pzp. Mogą one dotyczyć:
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający najczęściej weryfikują wykonawców pod względem zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności w zakresie dotychczas nabytego przez wykonawcę doświadczenia. Praktyka pokazuje również, że ten warunek udziału w postępowaniu w większości przypadków decyduje o tym, czy wykonawca złoży ofertę sam, czy też zrobi to wspólnie z innymi wykonawcami.

Na marginesie warto również przypomnieć, że wykonawca może skorzystać z potencjału innych podmiotów na podstawie art. 22a pzp.

Co ciekawe, wykonawcy mogą podjąć decyzję o wspólnym złożeniu oferty i jednocześnie korzystać z potencjału innego podmiotu. W praktyce może to oznaczać dosyć skomplikowane konstrukcje podmiotowe, z którymi będzie musiał zmierzyć się zamawiający w celu prawidłowej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wspólne doświadczenie

Wspólne składanie ofert często wiąże się ze wspólnym wykazywaniem doświadczenia przez różnych wykonawców, którzy związali się umową konsorcjum albo spółki cywilnej. Niestety, ocena doświadczenia wykonawców składających ofertę wspólną często wiąże się z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie: jeśli wcześniejszą umowę zrealizowałem jako członek konsorcjum (wspólnik spółki cywilnej), to czy mogę wykazać zamawiającemu, że mam doświadczenie przy realizacji całej umowy?

[...]

Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne