Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wskazanie właściwej kwoty wadium

Data publikacji: 05-09-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

W postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądania wadium od wykonawców ubiegających się o to zamówienie. Obowiązek ten staje się uprawnieniem zamawiającego w postępowaniach o wartościach nieprzekraczających progów unijnych.

Wynika to z treści art. 45 ust. 1 i 2 pzp. Ustawodawca wskazuje także maksymalną wartość ustalanego wadium – nie może być ono wyższe niż 3% wartości zamówienia, co w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych w danym postępowaniu odnosi się do wartości danej części (kwota wadium ustalana jest odrębnie dla każdej części). Natomiast w postępowaniach, w których zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, kwota wadium liczona jest od wartości zamówienia podstawowego (tj. bez uwzględnienia wartości zamówień uzupełniających). Zasady te wskazane zostały w art. 45 ust. 4, 5 i 5a pzp.


Zawyżanie przez zamawiających kwoty wymaganego wadium stwierdzane jest w kontrolach procedur udzielania zamówień publicznych przeprowadzanych m.in. przez Urząd Zamówień Publicznych. Jako przykład warto przywołać kontrolę doraźną z 22 stycznia 2016 r. (uchwała KIO/KD 2/16), która wykazała, że w kontrolowanym postępowaniu wysokość wadium została przekroczona o 0,02%. Również w kontroli doraźnej następczej z 20 stycznia 2017 r. stwierdzono zawyżenie kwoty wadium:

 

  • Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej z 20 stycznia 2017 r. (UZP/DKUE/KD/1/2017)


„Zgodnie z pkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł. Jak wynika z protokołu postępowania (druk ZP–1), szacunkowa wartość zamówienia podstawowego została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 1 554 301,00 zł, co oznacza, że kwota wadium została określona w wysokości 3,22% wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie z treścią art. 45 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Zamawiający, określając kwotę wadium w wysokości większej niż 3% wartości zamówienia, dokonał naruszenia art. 45 ust. 4 ustawy Pzp (naruszenie bez wpływu na wynik postępowania)”.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne