Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Obowiązkowe oświadczenia

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    oświadczenie   konsorcjum   pełnomocnictwo   siwz

Zasady składania przez wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego.

Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, musi dołożyć najwyższej staranności, aby dane zamówienie zostało udzielone podmiotowi, który zdolny jest do jego zrealizowania i daje możliwie największą gwarancję wywiązania się z zobowiązania podjętego w ramach umowy o zamówienie publiczne. W celu zminimalizowania zagrożenia zmarnotrawienia przekazanych jednostce zamawiającej środków finansowych niezbędne jest przeprowadzenie badania zdolności wykonawców do prawidłowego zrealizowania zamówienia publicznego. Należy pamiętać, iż zamawiający jest uprawniony do postawienia warunków udziału w postępowaniu w sposób zapewniający należyte jego wykonanie. Postawione wykonawcom warunki powinny być adekwatne do przedmiotu zamówienia, jego wartości, stopnia skomplikowania, czasu potrzebnego na jego wykonanie, warunków finansowania zamówienia. Dokonując opisu powyższych warunków, zamawiający ma obowiązek przestrzegania podstawowych zasad udzielania zamówień, o których mowa w rozdziale 2 działu I ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), a w szczególności zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W każdym trybie

Mając na uwadze treść art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Jak stwierdzono w wyroku z dnia 17 lipca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 680/08), norma art. 22 ust. 1 Pzp odnosi się do wykonawców w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy. Oznacza to, że warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. Złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu jest niezbędne w każdym z trybów udzielenia zamówienia przewidzianym przez ustawę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne