Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Podwykonawstwo w zamówieniach sektorowych

Data publikacji: 05-09-2017 Autor: Michał Peljan, Jakub Terlega
Tagi:    roboty budowlane

W jakim zakresie podmiot, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 136 pzp, może korzystać z usług podwykonawców?

W praktyce obrotu handlowego bardzo często spotykanym zjawiskiem jest przynależność zamawiających sektorowych do określonej grupy kapitałowej. Z rozbudowanymi grupami kapitałowymi, w skład których wchodzą tego rodzaju zamawiający, mamy do czynienia przykładowo w sektorze zamówień energetycznych lub gazowych (np. grupy kapitałowe: PGNiG, PGE, ENERGA, ENEA itp.).


Bliskie relacje gospodarcze między podmiotami z tej samej grupy kapitałowej, powiązania o charakterze kapitałowym czy też wspólne cele biznesowe powodują, że między spółkami wchodzącymi w skład grupy z natury rzeczy dochodzi do wzajemnego udzielania zamówień na różnego rodzaju usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Niewątpliwie stosowanie między tego typu podmiotami przepisów pzp, w tym także reżimu zamówień sektorowych, stwarzałoby znaczne trudności, stanowiąc wręcz zagrożenie dla dalszego istnienia grupy kapitałowej lub części jej spółek.

Wydaje się, że biorąc pod uwagę powyższą okoliczność, ustawodawca wprowadził do pzp art. 136, którego głównym założeniem jest umożliwienie odstąpienia od stosowania ustawy, jeżeli zamówienie jest udzielane podmiotowi z danej grupy kapitałowej. Katalog przesłanek, które powinny wystąpić, aby powyższy przepis znalazł zastosowanie, jest niezwykle rozbudowany, a jego analiza pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania.

Opinia UZP

W praktyce funkcjonowania grup kapitałowych oraz na tle zastosowania powyższego przepisu pojawia się bardzo istotne zagadnienie (które dotąd nie zostało przeanalizowane w orzecznictwie i doktrynie) dotyczące tego, w jakim zakresie podmiot, któremu udzielono zamówienia zgodnie z art. 136 pzp, może korzystać z usług podwykonawców. Problem ten stał się przedmiotem opinii opublikowanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej UZP pt.: „Dopuszczalność zakupu (usług, dostaw lub robót budowlanych) przez spółki zależne od zamawiających sektorowych u podmiotów trzecich w celu realizacji zadań zleconych przez Zamawiających sektorowych na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy”1. Dokonując analizy omawianego zagadnienia, Prezes UZP doszedł do wniosku, że „(…) spod zakresu obowiązywania dyrektywy 2004/17/WE zostały wyłączone zamówienia udzielane przedsiębiorstwom powiązanym, przy jednoczesnym zapewnieniu, by takie wyłączenie nie powodowało ograniczenia konkurencji poprzez ustanowienie odpowiednich zasad dotyczących w szczególności maksymalnych limitów, w ramach których te przedsiębiorstwa mogą uzyskać część przychodów z rynku i powyżej których tracą możliwość uzyskania zamówienia bez przeprowadzenia procedury przetargowej. Ponadto brak jest możliwości podzlecania podmiotom trzecim w całości lub w znacznej części przez przedsiębiorstwa powiązane z zamawiającym sektorowym realizacji zadań powierzonych przedsiębiorstwu powiązanemu przez zamawiającego sektorowego na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy Pzp”. Należy zauważyć, że w opinii tej zwrócono uwagę na istotne konsekwencje, jakie może ze sobą nieść korzystanie z podwykonawców przez adresatów art. 136 pzp, a które sprowadzają się do obejścia stosowania pzp2. W tych okolicznościach Prezes UZP stanął na dającym się przewidzieć stanowisku, że przyjęcie niczym nieograniczonej możliwości stosowania podwykonawstwa do zamówień uzyskanych w trybie analizowanych przepisów prowadziłoby do obejścia ustawy, a więc wypełniałoby przesłanki z art. 58 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), wskutek czego czynność udzielenia zamówienia podwykonawcy musiałaby zostać uznana za nieważną z mocy prawa.

Zakaz udzielania zamówień podwykonawcom

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, za kluczowe dla tematu niniejszej publikacji należy uznać udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak należy rozumieć zakaz udzielania zamówień podwykonawcom w całości lub znacznej części. Wszakże Prezes UZP nie wykluczył całkowicie takiej możliwości, ograniczając się jedynie do wskazania w ogólny sposób pewnych przesłanek (niewynikających wprost z ustawy), którymi należy się kierować, zlecając część zamówienia podwykonawcy.

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, konieczne jest dokonanie interpretacji pojęcia „znaczna część zamówienia” (pojęcie całości zamówienia nie powinno budzić żadnych wątpliwości), którym posłużył się Prezes UZP w cytowanej wyżej opinii. Pojęcie „znaczna część” nie zostało bowiem sprecyzowane ani wyjaśnione przez Prezesa UZP. Nie zdefiniowano go również w przepisach pzp.

[...]

Michał Peljan
radca prawny, doktor nauk prawnych

Jakub Terlega
prawnik, doktorant

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne