Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wymóg zawierania przez wykonawców umów o pracę

Data publikacji: 04-09-2017 Autor: Adrian Bura
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Omawiamy funkcjonujący od zeszłego roku obowiązek formułowania i weryfikacji wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rok temu ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek identyfikacji w postępowaniach na usługi i roboty budowlane czynności, których wykonywanie w ramach realizacji zamówienia publicznego polega na wykonywaniu pracy, oraz – skorelowany z tym – obowiązek stawiania wykonawcom wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności oraz jego weryfikacji. W okresie obowiązywania wprowadzonego przepisu art. 29 ust. 3a pzp zdążyła wykształcić się pewna praktyka jego stosowania, poparta stanowiskami Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej. Wiele istotnych kwestii nadal jednak budzi wątpliwości zarówno u zamawiających, jak i u wykonawców.

Co się zmieniło?

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisu art. 29 ust. 3a pzp stanowi zmianę w stosunku do poprzednich regulacji w tym zakresie. Obowiązujący poprzednio art. 29 ust. 4 pkt 4 pzp przewidywał jedynie uprawnienie zamawiającego do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Z tego uprawnienia zamawiający korzystali jednak niechętnie, obawiając się nadmiernych kosztów realizacji zamówienia oraz samego procesu weryfikacji tego wymogu, który mógł powodować przedłużanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także generować dodatkowe obowiązki na etapie realizacji już zawartej umowy.

Obowiązujący obecnie przepis ma natomiast na celu zapewnienie wykonywania zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli w ramach zamówienia wykonywane są czynności polegające co do zasady na świadczeniu pracy. Ma to prowadzić de facto do poprawy sytuacji pracowników na rynku i do promowania zatrudnienia na umowę o pracę, a także eliminacji zachowań zmierzających do obchodzenia przepisów prawa pracy1.

Wraz z art. 29 ust. 3a pzp wprowadzono również regulację art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp, zgodnie z którą zamawiający, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy, zobowiązany jest również do określenia w treści siwz w szczególności sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę zakreślonych wymagań oraz sankcji za niespełnienie tych wymagań.

Identyfikacja czynności polegających na świadczeniu pracy

Zagadnieniem budzącym najwięcej wątpliwości w praktyce jest kwestia prawidłowej i kompleksowej identyfikacji czynności, których wykonywanie polega na świadczeniu pracy, do czego zamawiający zostali zobowiązani. W ramach takich zamówień zidentyfikowanie absolutnie wszystkich obszarów wymagających wykonywania pracy, rozumianej zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (dalej: kp), może okazać się niezwykle trudne – jeśli nie niemożliwe – dla osób niedysponujących w tym zakresie specjalistyczną wiedzą.

Trudności mogą się pojawić również w przypadku inwestycji prowadzonych w formule zaprojektuj i wybuduj, gdzie to wykonawca w głównej mierze decyduje o ostatecznym kształcie zamierzenia inwestycyjnego, a więc również i o przedmiocie wykonywanych prac. Obciążający zamawiającego obowiązek identyfikacji pełnego zakresu czynności polegających na wykonywaniu pracy ma bowiem charakter co do zasady bezwzględny i znajduje zastosowanie również i w tej formule, przy czym za niedopuszczalne uznać należy cedowanie w jakikolwiek sposób tego obowiązku na wykonawcę.


Kwestia oceny, czy podejmowanie konkretnych czynności polega na wykonywaniu pracy, również jest niejednoznaczna. Podstawą takiej kwalifikacji powinna być każdorazowa analiza specyfiki samego zamówienia, uwzględniająca stan faktyczny i uwarunkowania danego projektu. W opinii prawnej UZP z 29 kwietnia 2017 r. do katalogu czynności polegających na świadczeniu pracy Urząd Zamówień Publicznych zaliczył wprost czynności wykonywane przez personel sprzątający czy osoby świadczące usługi ochrony. W ocenie Urzędu wypełnianie konstytutywnych cech stosunku pracy w tych wypadkach jest bezsprzeczne, jednoznacznie świadcząc o wykonywaniu pracy, rozumianej zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1 kp.

[...]

Adrian Bura
radca prawny w Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, ekspert z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne