Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Pozacenowe kryteria oceny

Data publikacji: 04-09-2017 Autor: Andrzela Gawrońska-Baran

Omawiamy pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Przepisy pzp wymuszają na wielu zamawiających odejście od dyktatu kryterium ceny. Obecnie jednak nie wystarczy jakiekolwiek wykorzystanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, niezbędne jest także ustalenie ich wagi (znaczenia) na odpowiednim poziomie, często nawet 40%. Aby więc pozacenowe kryteria oceny ofert pozwoliły na wybór oferty rzeczywiście najkorzystniejszej, zamawiający niejednokrotnie musi poprzedzić czynność ich opisu właściwą analizą oraz symulacją.

W świetle dotychczasowego orzecznictwa i kontroli uprawnionych organów, a także na gruncie art. 91 ust. 2d pzp (wprowadzonego nowelizacją pzp z 2016 r.) oczywiste jest, że kryteria oceny ofert powinny być określone przez zamawiającego w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dodatkowo w przywołanym przepisie wymaga się – o czym często zamawiający zapominają – aby był to sposób, który umożliwia sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców (tzw. sprawdzalność kryteriów oceny ofert).

Otwarty ustawowy katalog kryteriów

Zamawiający ma prawo ustalić takie kryteria oceny ofert, które pozwolą na dokonanie wyboru oferty w największym stopniu spełniającej jego oczekiwania. Takie uprawnienie można wyprowadzić z art. 91 ust. 2 pzp, zawierającego przykładowy „standardowy” katalog kryteriów oceny ofert. Wśród nich ustawodawca wymienia: jakość (w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne), aspekty społeczne, aspekty środowiskowe, innowacyjne, a także serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną i warunki dostawy (np. termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji). Istotne jest, aby odnosiły się one do przedmiotu zamówienia i nie naruszały art. 91 ust. 3 pzp, zakazującego stosowania kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Waga kryteriów

Każdemu z kryteriów oceny ofert należy przypisać odpowiednią wagę, która wyznacza jego istotność z punktu widzenia zamawiającego i znajduje swoje odzwierciedlenie podczas oceny oferty. Określenie wagi, czyli znaczenia poszczególnych kryteriów oceny ofert, zależy od zamawiającego. Nie ma on obowiązku przypisania najwyższej wagi cenie. Wręcz przeciwnie – po nowelizacji pzp z 2016 r. zamawiający powinien postawić na jakość lub inne kryteria pozacenowe, aby ograniczyć możliwość wyboru oferty najtańszej, ale o wątpliwej jakości (zob. np. wyrok KIO z 19 września 2016 r., KIO 1579/16, KIO 1580/16, KIO 1581/16). To oznacza, że celem wspomnianej nowelizacji było wyeliminowanie sytuacji, w których dla pozacenowych kryteriów oceny ofert wyznaczano minimalną, nierzadko symboliczną wagę procentową.
Kryterium kosztu

Duże nadzieje ustawodawca wiąże ze zwiększaniem stosowania kryterium kosztu. Na mocy art. 91 ust. 3b pzp kryterium to można określić z uwzględnieniem rachunku kosztów cyklu życia, obejmującego w szczególności koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników związane z:

 

  • nabyciem (nie tylko cena, ale i np. koszty transportu);
  • użytkowaniem (np. koszty związane z konserwacją, obsługą przedmiotu zamówienia, zużyciem energii);
  • utrzymaniem (np. wydatki na materiały eksploatacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia);
  • wycofaniem z eksploatacji (np. koszty zbierania, recyklingu, utylizacji, koszty związane z demontażem).


Powyższe zamawiający może wykorzystać w praktyce także dla ustalenia innych kryteriów, a nie tylko jako element kryterium „koszt”. Odrębnym kryterium pozacenowym może być np. „zużycie energii”. Ponadto w sytuacji gdy zamawiający zdecyduje się na cenę jako jedyne kryterium lub przyzna jej wagę większą niż 60%, może on na podstawie rodzajów elementów kosztotwórczych sformułować uzasadnienie do protokołu postępowania w celu wykazania, w jaki sposób uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

[...]

Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne