Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Spełnia – nie spełnia

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Robert Bartkowski
Tagi:    polskie normy   europejskie normy   polisa   siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wśród nich wiarygodność ekonomiczna i finansowa wykonawcy.

Przedmiot zamówienia winien być określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia znajdują zastosowanie obiektywne cechy techniczne, jakościowe, z zachowaniem polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub normy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Roboty budowlane opisywane są natomiast za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Polskie Normy wskazują, jakim wymaganiom i parametrom ma sprostać przedmiot zamówienia, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zdrowia, mienia czy przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Wartość zamówienia zamawiający określa z należytą starannością jako wartość netto, bez podatku VAT. Pod pojęciem wartość zamówienia rozumiemy szacunkową wielkość środków publicznych lub udziału tych środków w finansowaniu zamówienia, określoną w złotych w przeliczeniu na euro, zgodnie z kursem określonym przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Podmiotowe i przedmiotowe

Posiadając wszelkie niezbędne dane dotyczące przyszłego przedmiotu zamówienia oraz znając jego wartość, zamawiający może przystąpić do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie obok innych obowiązków zamawiający – na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – musi zawrzeć warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania ich oceny.  Następnie, zgodnie z postanowieniem art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest zobowiązany w treści siwz określić m.in. wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Mimo tak długiego obowiązywania ustawy w dalszym ciągu najwięcej błędów w siwz wynika z nieumiejętnego określenia przedmiotu zamówienia, w szczególności warunków, jakich spełnienia wymaga się od wykonawców, czy też kryteriów i zasad oceny ofert. Warunków nie da się stosować w sposób płynny. Mają one charakter odcinający, czyli albo są spełnione albo też nie. Służą badaniu wiarygodności wykonawcy. Prawo zamówień publicznych określa warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy, ubiegający się o zamówienie publiczne. Warunki te można podzielić na dwa rodzaje:

 

1. przedmiotowe – dotyczące przedmiotu zamówienia,

2. podmiotowe – dotyczące sytuacji, w jakiej znajduje się wykonawca. W niniejszym artykule zajmiemy się właśnie tymi warunkami, a ściśle mówiąc, wiarygodnością finansową i ekonomiczną, wykonawcy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż część z warunków dotyczących podmiotu wykonawcy zostały określone w treści art. 24 Pzp, stanowiącym o obowiązku wykluczenia wykonawcy z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w tym artykule.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne