Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Spełnia – nie spełnia

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Robert Bartkowski
Tagi:    polskie normy   europejskie normy   polisa   siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Warunki stawiane wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wśród nich wiarygodność ekonomiczna i finansowa wykonawcy.

Przedmiot zamówienia winien być określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia znajdują zastosowanie obiektywne cechy techniczne, jakościowe, z zachowaniem polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub normy innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Roboty budowlane opisywane są natomiast za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Polskie Normy wskazują, jakim wymaganiom i parametrom ma sprostać przedmiot zamówienia, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zdrowia, mienia czy przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Wartość zamówienia zamawiający określa z należytą starannością jako wartość netto, bez podatku VAT. Pod pojęciem wartość zamówienia rozumiemy szacunkową wielkość środków publicznych lub udziału tych środków w finansowaniu zamówienia, określoną w złotych w przeliczeniu na euro, zgodnie z kursem określonym przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Podmiotowe i przedmiotowe

Posiadając wszelkie niezbędne dane dotyczące przyszłego przedmiotu zamówienia oraz znając jego wartość, zamawiający może przystąpić do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie obok innych obowiązków zamawiający – na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – musi zawrzeć warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania ich oceny.  Następnie, zgodnie z postanowieniem art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest zobowiązany w treści siwz określić m.in. wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Mimo tak długiego obowiązywania ustawy w dalszym ciągu najwięcej błędów w siwz wynika z nieumiejętnego określenia przedmiotu zamówienia, w szczególności warunków, jakich spełnienia wymaga się od wykonawców, czy też kryteriów i zasad oceny ofert. Warunków nie da się stosować w sposób płynny. Mają one charakter odcinający, czyli albo są spełnione albo też nie. Służą badaniu wiarygodności wykonawcy. Prawo zamówień publicznych określa warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy, ubiegający się o zamówienie publiczne. Warunki te można podzielić na dwa rodzaje:

 

1. przedmiotowe – dotyczące przedmiotu zamówienia,

2. podmiotowe – dotyczące sytuacji, w jakiej znajduje się wykonawca. W niniejszym artykule zajmiemy się właśnie tymi warunkami, a ściśle mówiąc, wiarygodnością finansową i ekonomiczną, wykonawcy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż część z warunków dotyczących podmiotu wykonawcy zostały określone w treści art. 24 Pzp, stanowiącym o obowiązku wykluczenia wykonawcy z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w tym artykule.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne