Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zasady ustalania ceny

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Piotr Kunicki
Autor: fot. Ingram Publishing

Podstawowym elementem, jaki powinna zawsze zawierać oferta składana w postępowaniu, jest cena. Stanowi ona wynagrodzenie wypłacone wykonawcy za zrealizowanie umowy.

Cena powinna zostać obliczona przez wykonawcę w sposób wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej opis sposobu obliczenia ceny. Przepis nie ustala przy tym, jak szczegółowy ma być ten opis. Wydaje się, że zamawiający powinien wskazać w nim raczej sposób, w jaki wykonawcy mają obliczyć cenę, a nie wskazywać dokładnie krok po kroku, jakie elementy ma zawierać taka cena. Zamawiający powinien więc opisać, czy cena ma charakter kosztorysowy, czy też ryczałtowy. W przypadku zamawiania np. usług serwisowych, świadczonych w ciągu roku na żądanie zamawiającego, należy wskazać, czy wykonawca ma wycenić czas rzeczywistego świadczenia usługi, czy ma podać cenę ryczałtową za cały rok świadczenia usługi, niezależnie od rzeczywistego czasu świadczenia serwisu. Jeżeli zamawiający przewiduje prawo opcji, powinien wskazać, czy wykonawca ma podać odrębnie wynagrodzenie za zamówienie podstawowe i zamówienie objęte prawem opcji. Opisując sposób obliczenia ceny, można również sporządzić w tym celu formularz cenowy, który wykonawcy będą musieli wypełnić. Zamawiający powinien mieć pewność, że wykonawcy, biorąc pod uwagę ten opis, wycenią maksymalny zakres zamówienia, jaki obejmuje postępowanie.

Sposób obliczenia ceny

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna też zawierać informację odnośnie tego, czy cena ma zostać podana w rozbiciu na cenę netto, wartość podatku od towarów i usług oraz cenę brutto, zawierającą ten podatek. Istotną kwestię stanowi pytanie, czy zamawiający jest zobowiązany do podania, jaką stawkę VAT mają zastosować wykonawcy, obliczając cenę.  Kwestia ta co pewien czas budzi wątpliwości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami. Zgodnie z powyższą definicją wykonawcy są zobowiązani podać w swoich ofertach cenę zawierającą podatek od towarów i usług, niezależnie od faktu poinstruowania ich o tym przez zamawiającego. Warto również zwrócić uwagę, że mogą się zdarzyć takie przypadki, w których jeden wykonawca zaoferuje produkt, podając inną stawkę VAT niż produkt zaoferowany przez wykonawcę konkurencyjnego.

Przykład

Zamawiający ogłosił przetarg na dostawę urządzenia medycznego wraz z osprzętem. Jeden wykonawca zaoferował urządzenie medyczne, które podlega 7-proc. stawce VAT wraz z osprzętem, który podlega opodatkowaniu według 22-proc. stawki VAT. Drugi wykonawca, mając swoje urządzenie zarejestrowane w Urzędzie Wyrobów Medycznych wraz z osprzętem jako urządzenie medyczne, zaoferował je z podaniem 7-proc. stawki VAT. Obie ceny zostały prawidłowo obliczone.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne