Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Swoboda umów

Czy mogę przed terminem składania ofert wystąpić do zamawiającego o zmianę zapisu paragrafu projektu umowy, załączonego do siwz? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Zamawiający żąda w § 5 umowy, żeby wykonawca w ciągu 36 miesięcy gwarancji zobowiązał się do nieodpłatnych przeglądów i konserwacji sprzętu. Nieodpłatność obejmuje zarówno robociznę, jak i wymianę uszkodzonych lub zużytych części. Nadmieniam, iż przetarg dotyczy branży sanitarnej – urządzeń klimatyzacji precyzyjnej sterowanej mikroprocesorowo.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp sizw musi zawierać istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Przepisy Pzp przewidują wprost możliwość wnoszenia środków ochrony prawnej dotyczących postanowień siwz, co oznacza, że przedmiotem zaskarżenia mogą być istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które – w ocenie wykonawcy – są dla niego niekorzystne czy wręcz krzywdzące. Ustawodawca przyznał wykonawcom w art. 179 ust. 1 Pzp możliwość wnoszenia środków zaskarżenia, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. Interes prawny jako przesłanka dopuszczalności wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawnej został ujęty szeroko, w sposób określany w prawie cywilnym. Na tej zasadzie można stwierdzić, że w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad kształtowania stosunków prawnych określonych przez przepisy Pzp w powiązaniu z kc interes prawny w uzyskaniu zamówienia może doznać uszczerbku. Niekorzystna dla wykonawców propozycja umowy o zamówienie publiczne może stać się swoistą blokadą w uzyskaniu zamówienia, w uznaniu ofert wykonawcy za ofertę najkorzystniejszą. Powstaje jednakże w tym miejscu pytanie, w jakim zakresie istotne postanowienia umowy opracowane przez zamawiającego mogą podlegać zaskarżeniu? Przepis art. 7 ust. 1 Pzp statuuje fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek przestrzegania wskazanych zasad w każdej fazie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także opracowując siwz

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne