Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Postępowanie o zamówienie publiczne jest procedurą jawną. Wyjątkiem od tej zasady jest brak możliwości ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane, oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Wynika to wprost z treści art. 8 ust. 3 pzp. Przepis ten wskazuje również, że zastrzegane w ten sposób informacje wykonawca powinien przekazać zamawiającemu nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Obowiązek wykazania, że zastrzeżone przez wykonawcę informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ciąży na samym wykonawcy. Zamawiający nie może domniemywać powodów zastrzeżenia jedynie na podstawie lakonicznych wyjaśnień wykonawcy:
 

  • Wyrok KIO z 28 sierpnia 2015 r. (KIO 1730/15)


„Brak należytego wykazania przez wykonawcę, iż poszczególne informacje noszą walor tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje brak skuteczności dokonanego zastrzeżenia. Za wyrokiem KIO z dnia 2 marca 2015 r. sygn. akt KIO 279/15 stwierdzić należy, że w myśl znowelizowanego art. 8 ust. 3 Pzp zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie takiej konieczności, musi nastąpić jednocześnie. (…) poprzestanie przez wykonawcę jedynie na opisaniu dokumentów załączanych do oferty adnotacją «zastrzeżone – tajemnica przedsiębiorstwa», «tajne», «poufne» itp., bez załączenia informacji wykazujących zasadność wprowadzonego zastrzeżenia, powoduje z mocy prawa nieskuteczność dokonanego zastrzeżenia. Brak ten nie podlega uzupełnieniu”.
 

  • Wyrok KIO z 26 kwietnia 2017 r. (KIO 703/17)


„(…) rolą zamawiającego w toku badania ofert/wniosków jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi sprostał udowadniając, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zdaniem Izby sformułowanie użyte przez ustawodawcę, w którym akcentuje się obowiązek «wykazania», oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzając się de facto do przytoczenia jedynie elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

W cytowanym wyżej wyroku KIO 703/17 Izba uznała za nieskuteczne próby wykazania przez wykonawcę skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w toku postępowania odwoławczego przed Izbą. I – podobnie jak w pierwszym z przytoczonych wyroków (KIO 1730/15) – nie uznała stanowiska odwołującego się w kwestii możliwości wezwania przez zamawiającego do uzupełnienia uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia: „Z uwagi na zastrzeżony przez ustawodawcę termin ustawowy działanie zamawiającego polegające na wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia brakujących dowodów, stanowiłoby naruszenie przepisu art. 8 ust. 3 Pzp.
 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne