Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Lista sprawdzająca do autokontroli (cz. 2)

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane

Warto sprawdzić własne czynności w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku.

W trosce o rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, do których nie stosuje się przepisów pzp, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 opracowała dla beneficjentów środków unijnych listę sprawdzającą do autokontroli postępowań prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz rozeznania rynku. Lista ta – w formie wskazówek i pytań dotyczących kluczowych elementów procedur – dostępna jest na stronie internetowej: http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/lista-sprawdzająca-konkurencyjność_autokorekta-od-14_10_2016.pdf. Z uwagi na obszerność dokumentu źródłowego niniejsze opracowanie sygnalizuje jedynie wybrane aspekty procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku.

Jakie są wyłączenia od stosowania zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku?

Wyłączenia od wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku mogą zaistnieć tylko w wyjątkowych przypadkach. Każdorazowo zamawiający musi posiadać pisemne uzasadnienie i dowody wskazujące na konieczność odstąpienia od tych procedur. Możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności i rozeznania rynku przy udzielaniu zamówień publicznych m.in. w następujących przypadkach:

a) gdy postępowanie zostało wszczęte ponownie, gdyż w wyniku przeprowadzenia procedury właściwej dla zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem, że pierwotne wymogi zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione,

b) gdy zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:

  • nie istnieje konkurencja ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,
  • przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej.


Wyłączenie może być zastosowane tylko wówczas, gdy nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów danego zamówienia.

Jak ustalić wartość zamówienia publicznego z należytą starannością?

Szacowania wartości zamówienia należy dokonywać z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających na dostawy, usługi lub roboty budowlane, bez podatku od towarów i usług. Niezbędne jest udokumentowanie ustalonej wartości zamówienia. Zakazane jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub podział zamówienia skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej w celu zastosowania mniej restrykcyjnych reguł udzielenia zamówienia. Szacując wartość danego zamówienia, należy mieć na uwadze konieczność zsumowania wartości zamawianych usług, dostaw i robót budowlanych, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

Z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych możliwe jest udzielenie zamówienia w częściach lub dopuszczenie składania ofert częściowych. W takim przypadku wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części, a tryb zamówienia powinien być adekwatny do łącznej wartości tych zamówień.

W przypadku beneficjenta zobowiązanego do stosowania pzp szacowanie wartości zamówienia musi uwzględniać zamówienia tego samego rodzaju udzielane zarówno w ramach projektu, jak i poza nim (finansowane z innych źródeł). W przypadku beneficjenta niezobowiązanego do stosowania pzp szacowanie wartości zamówień odbywa się tylko na poziomie projektu (bez innych podobnych zamówień finansowanych ze środków własnych lub innych projektów).

Wartość zamówienia można ustalić przez:

 

  • wstępne rozpoznanie cen wśród potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego;
  • sporządzenie wydruków z dostępnych na stronach internetowych cenników danych wyrobów lub usług;
  • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych;
  • dokonanie wyceny wg metod określania cen za prace projektowe i usługi inżynierskie;
  • sporządzenie wyceny przez biegłego, projektanta lub innego specjalistę w danym obszarze zamówienia.


[...]

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne