Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odroczenie obowiązkowej...

02 Lipiec 2018 
Na stronie legislacja.rcl.gov.pl pojawiła się informacja o projekcie ustawy zmieniającej...

Podsumowanie półrocza...

02 Lipiec 2018 
Z raportu przygotowanego przez serwis Pressinfo.pl, w którym podsumowane zostały...

Dotacja na drogi

02 Lipiec 2018 
Premier Mateusz Morawiecki 11 czerwca poinformował, że rząd przekazał dodatkowe 500 mln...

Przedwczesne zarzuty

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Ustawodawca w pzp nie określa ani tego, kiedy dany zarzut odwołania należy uznać za przedwcześnie postawiony, ani też tego, jakie orzeczenie powinna wydać w takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza.

Wostatnich latach wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie zapanowała swoista moda na zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa wszelkich możliwych informacji przedstawianych zamawiającym, w tym – co oczywiste – traktowanie jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień dotyczących ceny, składanych w trybie art. 90 ust. 1 pzp. Analiza najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej prowadzi do wniosku, że jednym ze sposobów walki z wykonawcami zastrzegającymi w sposób nieuprawniony informacje składane zamawiającym może stać się instytucja „przedwczesnych” zarzutów odwołania.

Kiedy zarzut jest przedwczesny?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie posługują się pojęciem przedwczesnego zarzutu odwołania, a co za tym idzie, nie określają ani tego, kiedy dany zarzut odwołania jest przedwcześnie postawiony, ani tym bardziej jakie w takiej sytuacji orzeczenie powinna wydać Izba. Rozwiązanie polegające na uznaniu, że powództwo jest wytoczone przedwcześnie, jest jednak znane i – nie bez problemów praktycznych – funkcjonuje na gruncie przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego. W świetle tych regulacji prawnych najczęściej powództwo uznawane jest za przedwczesne, gdy roszczenie powoda nie stało się jeszcze wymagalne lub możliwość jego dochodzenia jest uzależniona od spełnienia się określonego warunku. W takich przypadkach sąd wyrokiem oddala powództwo. Istotne jest jednak to, że powód zachowuje prawo do wytoczenia powództwa o ten sam przedmiot sporu, gdy wskutek zmiany okoliczności faktycznych roszczenie utraci cechę przedwczesności (tak SN w uchwale z 5 czerwca 1954 r., II CO 26/54).

Opisana konstrukcja pochodząca z postępowania cywilnego od lat jest wykorzystywana w orzecznictwie Izby. Trudno przy tym wskazać zamknięty krąg sytuacji, w jakich rozwiązanie to było dotychczas stosowane. Izba uznawała dany zarzut odwołania (lub odwołanie jako takie) za przedwczesne w różnych stanach faktycznych, w szczególności jeśli wykonawca zarzucał zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty konkurenta, gdy tymczasem dana okoliczność lub błąd musiały być najpierw przedmiotem wyjaśnienia ze strony zamawiającego w trybie wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień czy uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 pzp lub art. 90 ust. 1 pzp.

„Nowe” przypadki, w których zarzuty są uznawane za przedwczesne

Analiza najnowszego orzecznictwa Izby prowadzi do wniosku, że Izba jako zarzuty przedwczesne zaczyna coraz częściej uznawać zarzuty dotyczące rażąco niskiej ceny oferty konkurencyjnej, a także jej niezgodności z treścią siwz, w sytuacji gdy wykonawca składający odwołanie zarzuty te podnosi jednocześnie z zarzutem niezasadnej odmowy udostępnienia wykonawcy wyjaśnień lub części oferty wykonawcy konkurencyjnego, zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Sytuacja taka miała miejsce np. w sprawie KIO 102/17, KIO 110/17, gdzie w uzasadnieniu wyroku wydanego przez Izbę w dniu 6 lutego 2017 r. Izba – nakazując odtajnienie wyjaśnień ceny wykonawcy – wskazała wprost, że „nie orzekła co do zarzutu rażąco niskiej ceny wykonawcy wybranego, a tym samym co do zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji w związku ze złożonymi ofertami, uznając jako przedwczesne orzekanie w tym zakresie, z uwagi na odtajnienie dokonane niniejszym wyrokiem wyjaśnień oraz załączonych do wyjaśnień dowodów na brak rażąco niskiej ceny”.

Rozwiązanie przyjęte przez Izbę otworzyło wykonawcom drogę do wniesienia ponownego odwołania dotyczącego rażąco niskiej ceny – tym razem opartego na pełnej wiedzy co do treści wyjaśnień ceny złożonych przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Co przy tym istotne, w innym wyroku, wydanym 4 kwietnia 2017 r., Izba potwierdziła, że mimo formalnego oddalenia przez Izbę w pierwszym z powołanych wyroków zarzutów dotyczących rażąco niskiej ceny wykonawca może podnieść je ponownie, skoro podstawą ich oddalenia była „przedwczesność”:
 

  • Wyrok KIO z 4 kwietnia 2017 r. (KIO 505/17, KIO 518/17)


„Izba rozstrzygała o tożsamych okolicznościach faktycznych jedynie w takim kontekście, czy na dzień wyrokowania orzekanie o nich nie jest przedwczesne. Powodem oddalenia odwołania w rozpatrywanej części nie było zatem merytoryczne odniesienie się do przywoływanych okoliczności faktycznych. Jednocześnie, jak wynika z § 34 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, Izba w sentencji ma rozstrzygnąć jedynie w przedmiocie żądań. Nie jest miejscem sentencji wypowiadanie się o powodach takiego czy innego rozstrzygnięcia, w tym przypadku częściowego oddalenia odwołania. Miejscem, w którym takie powody można odnaleźć, jest uzasadnienie wyroku, które należy analizować łącznie z sentencją celem stwierdzenia, co jest objęte powagą rzeczy osądzonej”.

[...]

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne