Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

ABC WYKONAWCY: Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Iwona Ziarniak

Zasada jawności może być ograniczona, jeśli w postępowaniu wykonawca przekazuje informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Fundamentalną zasadą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest jawność. Stąd też wykonawca ubiegający się o zamówienie musi się liczyć z tym, że jego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferta będą jawne, w szczególności w zakresie, w jakim będą podlegały ocenie pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji, zgodności oferowanego świadczenia z wymaganiami zamawiającego lub w ramach kryteriów oceny ofert. Zasada jawności może być ograniczona wyłącznie w sytuacji, gdy w postępowaniu wykonawca przekazuje informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi wyjątek od generalnej zasady jawności postępowania, o której mowa w art. 8 ust. 1 pzp, i dlatego nie może być nadużywana ani traktowana rozszerzająco, nie może też mieć na celu wyłącznie gry konkurencyjnej.

Badaniem zasadności zastrzeżenia informacji zajmuje się zamawiający. Jego ocena zależy od treści zastrzeganych informacji i ich znaczenia, a także od kwestii formalnych, tj. tego, czy taka tajemnica została zastrzeżona i czy została zastrzeżona prawidłowo. W przypadku nieuprawnionego i bezpodstawnego zastrzeżenia danej informacji zamawiający odtajnia ją. Wykonawca zatem nie ma pełnej dowolności w ograniczaniu dostępu do informacji zawartych w jego wniosku lub ofercie. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Dla skuteczności zastrzeżenia ważny jest zatem określony charakter informacji, a także działania podejmowane przez wykonawcę mające na celu ograniczenie dostępu do tej informacji. Informacja, którą wykonawca utajnia, nie może być udostępniana przez niego publicznie. W celu ochrony informacji niejawnych istotne są klauzule zobowiązujące pracowników oraz podmioty współpracujące z wykonawcą do zachowania poufności danych przekazanych w procesie ofertowania. Ważne jest to, aby wykonawca kontrolował liczbę i charakter osób mających dostęp do tego typu informacji – informacje te nie tracą charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa, mimo że wie o nich pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do zachowania poufności. Innymi niezbędnymi działaniami wykonawcy w celu zachowania poufności określonych informacji są również stosowane przez wykonawcę środki bezpieczeństwa, w tym organizacyjne, i środki techniczne (np. polityka bezpieczeństwa, ochrona fizyczna materialnych nośników informacji, sprzętu komputerowego).

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp wykonawca, aby skutecznie zastrzec dane informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazać, tj. przedstawić w sposób przekonujący, że zastrzeżone informacje stanowią faktycznie tajemnicę przedsiębiorstwa.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne