Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zawieszenie działalności

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    dane osobowe   oświadczenie

Organy dokonujące wpisu o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej stosują w tym celu dwie metody: wydają osobne zaświadczenie bądź wpisują do zaświadczenia fakt zawieszenia bądź wznowienia jako zmianę w tym wpisie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający ma prawo żądać od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Na podstawie delegacji art. 25 ust. 2 Pzp Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia określił, jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy. W rozporządzeniu tym, w § 1 pkt 1 ppkt 2 zapisano, iż zamawiający może żądać m.in. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzielności gospodarczej. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej aktualnie obowiązują następujące ustawy:

 

1. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz.1807 z późn. zm.),

2. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz.1808 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

Niezbędne informacje

Zgodnie z art. 7 ust. 2 prawa działalności gospodarczej przedsiębiorca (w naszym przypadku opisujemy osobę fizyczną) może podjąć działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Gdy osoby fizyczne wykonują działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, każda z tych osób ma obowiązek uzyskać wpis do ewidencji według swego miejsca zamieszkania. Należy w tym miejscu zauważyć, że miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Takie brzmienie przepisu, niestety, prowadzi często do nieporozumień, jeśli chodzi o określenie gminy, którą należy wpisać do ewidencji danego przedsiębiorcy. Jeszcze inaczej właściwość gminy jest ustalana dla przedsiębiorcy mającego miejsce stałego pobytu poza terytorium RP, osób zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie umowy międzynarodowe, podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Osoby takie wpisuje się do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą z uwagi na główne miejsce prowadzenia i wykonywania działalności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne