Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej, gdy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy?

Uchwalona 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła znaczące zmiany w procedurze udzielenia zamówienia publicznego dotyczące etapu po składaniu ofert, a przed zawarciem umowy. Przede wszystkim ustawodawca dokonał zmiany sposobu postępowania zamawiającego w zakresie badania i oceny ofert oraz weryfikacji wykonawców pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Skutki uchylenia się wykonawcy od zawarcia umowy

Zgodnie z niezmienionym art. 94 ust. 3 pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. Przed wejściem w życie nowelizacji stosowanie przepisów nie powodowało znaczących trudności w praktycznym zastosowaniu, gdyż zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa sytuacja wszystkich wykonawców była doskonale znana na etapie dokonywania przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej. Po nowelizacji jednak zastosowanie tego przepisu nie jest już tak oczywiste.

Sytuacja po nowelizacji

Zgodnie z art. 25a ust. 1 pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dopiero od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zamawiający żąda złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz dowodzących, że ofertowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Sprawa dodatkowo komplikuje się w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, ponieważ zamawiający nie ma wiedzy co do spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, który złożył kolejną ofertę w rankingu ustalonym na podstawie przyjętych kryteriów oceny, oraz co do braku podstaw do wykluczenia go z postępowania. Zgodnie zatem z art. 24aa ust. 2 pzp w przypadku zastosowania procedury odwróconej, jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu ten wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Różnica między art. 94 ust. 3 pzp a art. 24aa ust. 2 pzp jest zasadnicza. W pierwszym przypadku zamawiający nie musi wykonywać już żadnych czynności związanych z badaniem i oceną ofert, dokonuje jedynie wyboru kolejnej oferty. Natomiast w drugim przypadku zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania, czy kolejny wykonawca w rankingu spełnia warunki udziału i czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Pojawia się więc pytanie dotyczące praktycznego zastosowania art. 24aa ust. 2 pzp: czy w takim przypadku zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej? Zasadą jest bowiem, że po wyborze oferty zamawiający nie podejmuje żadnych czynności związanych z weryfikacją podmiotową i przedmiotową złożonych ofert.

Warto wskazać, że unieważnienie tej decyzji nie mogłoby skutkować wykluczeniem wykonawcy, który uchylił się od podpisania umowy, ani odrzuceniem jego oferty.

[...]

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne