Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Brak podstaw wykluczenia

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Anna Wojtczyk
Tagi:    oświadczenie   siwz

Jakich dokumentów żądać na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania w odniesieniu do przesłanek obligatoryjnychi fakultatywnych?

Analiza ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia pokazuje, że katalog dokumentów wymaganych przez zamawiających nie zawsze jest zgodny z postanowieniami pzp i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie).

W niniejszej publikacji autorka skupi się na rodzajach dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia, że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu. Katalog dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu określono w § 5 rozporządzenia. Jest to katalog zamknięty, tj. nie można żądać dokumentów innych niż tam wskazane.

Nowelizacja pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła podział przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dwie kategorie:

 

  • przesłanki obligatoryjne – określone dyspozycją art. 24 ust. 1 pzp;
  • przesłanki fakultatywne – wskazane w treści art. 24 ust. 5 pzp.


Zamawiający, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pzp, ma obowiązek żądać od wykonawcy w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych nie ma takiego obowiązku, ale zamawiający może żądać takich dokumentów. W przypadku zobowiązania wykonawcy do złożenia dokumentów zamawiający musi wskazać w ogłoszeniu i siwz wymagane dokumenty z katalogu z rozporządzenia – dotyczy to również przesłanek fakultatywnych. Jeżeli zamawiający przywołuje którąś z przesłanek z art. 24 ust. 5 pkt 1–8 pzp, to musi określić, jakiego dokumentu wymaga od wykonawcy.

Katalog dokumentów

Wykonawca wykazuje brak podstaw do wykluczenia za pomocą dokumentów wymaganych przez zamawiającego. Katalog żądanych w danym postępowaniu dokumentów zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bywa, że dokumenty tam wymienione nie są adekwatne do przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania określonych w tej samej siwz.

Klasycznym przykładem żądania niewłaściwych dokumentów jest wymaganie złożenia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia (tj. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne), w celu potwierdzenia, że nie wystąpiła obligatoryjna przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15. Dokumentów tych można bowiem żądać jedynie w sytuacji korzystania przez zamawiającego z fakultatywnej przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 5 pkt 8 pzp. W treści dokumentu, jakim jest zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie znajdziemy przecież informacji potwierdzających, że wobec wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Potwierdzenie obligatoryjnej przesłanki braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 pzp następuje zaś przez oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – przez dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W podobnym tonie wypowiedziała się w tej kwestii Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 grudnia 2016 r. (KIO 2278/16), wskazując, że art. 24 ust. 1 pkt 15 pzp dotyczy jedynie sytuacji, w której na moment składania wniosków czy też ofert można przypisać wykonawcy zaległość podatkową, która została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne