Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Oznakowanie i certyfikaty

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub roboty budowlane posiadały odpowiedni certyfikat, etykietę lub oznakowanie.

Oznakowanie, o którym stanowi art. 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zdefiniowano w art. 2 pkt 16 jako dokument, zaświadczenie lub poświadczenie potwierdzające, że dany obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Oznakowania takiego może wymagać zamawiający, jeśli zamówienie dotyczy robót budowlanych, dostaw lub usług „o szczególnych cechach” – pojęcia tego jednak w pzp nie sprecyzowano.

Wymaganie szczególnych cech w specyfikacjach technicznych, kryteriach udzielenia zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia jest warunkiem, który zamawiający musi spełnić, aby mieć podstawy żądania określonego oznakowania jako środka dowodowego. Prawo zamówień publicznych nie zezwala, aby te szczególne cechy były wskazane w warunkach udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22.

Obligatoryjne i fakultatywne

Pojęcie oznakowania, którym posługuje się ustawodawca w art. 30a pzp, ma swoje źródło w art. 43 dyrektywy 2014/24/UE, odnoszącym się do tzw. etykiet w zamówieniach o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych. Należałoby zatem przyjąć, że o takich też szczególnych cechach stanowi polski przepis.

Oznakowanie (etykieta), o którym mowa w pzp, ma charakter fakultatywny, co oznacza, że brak takiego oznakowania nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu produktu na rynek, świadczeniu usługi lub wykonywaniu robót budowlanych.

W ocenie autorki należy odróżnić oznakowanie, o którym stanowi przywołany przepis pzp, od obligatoryjnego oznakowania wyrobów, wynikającego z odrębnych przepisów. Chodzi np. o oznakowanie wymagane dla wyrobów budowlanych lub medycznych, którego posiadanie jest bezwzględnym warunkiem wprowadzenia i stosowania tych wyrobów na rynku, lub o oznakowanie dla innych wyrobów objętych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, czyli dla rzeczy, bez względu na stopień ich przetworzenia, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku (art. 2 pkt 29 tej ustawy).

Takie obligatoryjne oznakowanie objęte jest – w ocenie autorki – definicją zawartą w art. 2 pkt 16 pzp, ale już nie jest objęte przepisami art. 30a pzp. Wynika to z treści art. 30a ust. 4, który stanowi, że w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, to zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Takie rozwiązanie nie byłoby możliwe w przypadku obligatoryjnego oznakowania wyrobu, gdyż odrębne przepisy właściwych ustaw na to nie zezwalają.

Obowiązkowy zakres oznakowania wyrobów budowlanych

Warto przypomnieć, że w przypadku wyrobów budowlanych obowiązkowy zakres oznakowania określono m.in. w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wskazując, że wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. O możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w konkretnym obiekcie budowlanym decydują jego właściwości użytkowe i warunki techniczne, jakie powinien spełnić dany obiekt budowlany.

[...]

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne