Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Odwołania poniżej progów

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Danuta Jaskulska

Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przywróciła możliwość wnoszenia odwołań również poniżej tzw. progów unijnych, ale tylko w czterech przypadkach. Powyżej progów unijnych sytuacja pozostała bez zmian i bez żadnych ograniczeń.

Przepisy dotyczące wnoszenia i rozstrzygania odwołań uległy w wyniku ostatniej nowelizacji istotnej zmianie. Podstawą regulacji było zagwarantowanie wykonawcom możliwości efektywnego zaskarżania działań dokonywanych przez zamawiającego, godzących w ich podstawowe prawa. Argumentowano, iż brak możliwości wnoszenia odwołań w zamówieniach do 133 lub 206 tys. euro sprzyja powstawaniu sytuacji patologicznych, a w szczególności ogranicza prawa małych i średnich przedsiębiorstw.

W określonych sytuacjach

Po nowelizacji wnoszenie odwołań od rozstrzygnięcia protestu możliwe będzie w czterech przypadkach, również w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Należy jednak podkreślić, że dla robót budowlanych jest to istotna zmiana, ponieważ odwołanie od każdej czynności zamawiającego będzie mógł wnieść wykonawca dopiero od wartości równej lub wyższej 5.150 tys. euro, a nie – jak było dotychczas – już od 133 lub 206 tys. euro.  W zamówieniach na roboty budowlane do progu 5.150 tys. euro wykonawca będzie mógł złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu godzącego bezpośrednio w jego interes prawny, bez możliwości złożenia odwołania np. na zaniechanie przez zamawiającego odrzucenia oferty konkurencji, która została uznana za najkorzystniejszą. Po nowelizacji, w zamówieniach poniżej progów unijnych, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty.

 

Jeżeli w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie będzie dotyczyć innych czynności niż wskazane powyżej, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuci odwołanie na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 Pzp, którego treść została dodana w wyniku nowelizacji. Rozpatrzmy każdy z tych 4 przypadków oddzielnie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne