Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Odwołania poniżej progów

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Danuta Jaskulska

Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przywróciła możliwość wnoszenia odwołań również poniżej tzw. progów unijnych, ale tylko w czterech przypadkach. Powyżej progów unijnych sytuacja pozostała bez zmian i bez żadnych ograniczeń.

Przepisy dotyczące wnoszenia i rozstrzygania odwołań uległy w wyniku ostatniej nowelizacji istotnej zmianie. Podstawą regulacji było zagwarantowanie wykonawcom możliwości efektywnego zaskarżania działań dokonywanych przez zamawiającego, godzących w ich podstawowe prawa. Argumentowano, iż brak możliwości wnoszenia odwołań w zamówieniach do 133 lub 206 tys. euro sprzyja powstawaniu sytuacji patologicznych, a w szczególności ogranicza prawa małych i średnich przedsiębiorstw.

W określonych sytuacjach

Po nowelizacji wnoszenie odwołań od rozstrzygnięcia protestu możliwe będzie w czterech przypadkach, również w postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Należy jednak podkreślić, że dla robót budowlanych jest to istotna zmiana, ponieważ odwołanie od każdej czynności zamawiającego będzie mógł wnieść wykonawca dopiero od wartości równej lub wyższej 5.150 tys. euro, a nie – jak było dotychczas – już od 133 lub 206 tys. euro.  W zamówieniach na roboty budowlane do progu 5.150 tys. euro wykonawca będzie mógł złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia protestu godzącego bezpośrednio w jego interes prawny, bez możliwości złożenia odwołania np. na zaniechanie przez zamawiającego odrzucenia oferty konkurencji, która została uznana za najkorzystniejszą. Po nowelizacji, w zamówieniach poniżej progów unijnych, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty.

 

Jeżeli w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp odwołanie będzie dotyczyć innych czynności niż wskazane powyżej, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuci odwołanie na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 Pzp, którego treść została dodana w wyniku nowelizacji. Rozpatrzmy każdy z tych 4 przypadków oddzielnie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne