Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Cel wnoszenia odwołania

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Niniejsza rubryka w tym numerze dedykowana jest wykonawcom. Mają oni bowiem także wpływ na przebieg procedury o zamówienie publiczne.

Środki ochrony prawnej – wobec czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o zamówienie publiczne (albo wobec jego bezczynności, gdy pzp obliguje zamawiającego do podjęcia konkretnego działania) – przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wynika to wprost z art. 179 ust. 1 pzp. Przepis ten wskazuje dwie przesłanki, których łączne wystąpienie upoważnia wykonawcę do skorzystania ze środków ochrony prawnej. Wskazuje na to użyty przez ustawodawcę spójnik „oraz”. Okolicznością warunkującą możliwość wniesienia określonych zarzutów jest zarówno etap postępowania o zamówienie publiczne, jak i sytuacja danego wykonawcy w tym postępowaniu. Niezasadne będzie więc wniesienie odwołania przed wyborem oferty najkorzystniejszej, gdy nieznany jest wynik tego postępowania:

 

  • Wyrok KIO z 28 stycznia 2015 r. (KIO 104/15)


„(…) odwołujący nie ma interesu we wnoszonym odwołaniu, rozumianego jako możliwość uzyskania danego zamówienia, gdyż zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej i nie jest znana ostateczna w tym względzie ocena. (…) W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej brak możliwości wykazania się przez odwołującego interesem w uzyskaniu danego zamówienia uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie odwołania, gdyż ocena istnienia interesu wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, jako przesłanka materialno-prawna, ulokowana została przez ustawodawcę pomiędzy oceną formalną wniesionego odwołania (art. 189 ust. 2 ustawy Pzp) a możliwością materialnego uwzględnienia/oddalenia odwołania (art. 192 ustawy Pzp)”.

Analizę pojęcia interesu prawnego w uzyskaniu danego zamówienia i szkody odnaleźć można również w poniższym orzecznictwie:

 

  • Wyrok KIO z 3 kwietnia 2017 r. (KIO 548/17)

 

„Uszło uwadze odwołującego, że w świetle art. 179 ust. 1 Pzp odwołanie nie służy przywróceniu ogólnej zgodności postępowania z prawem, lecz jest środkiem ochrony prawnej nakierowanym na ochronę interesu wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia. Ponadto odwołujący zobowiązany jest wykazać, jaką szkodę poniósł lub może ponieść w wyniku naruszeń przepisów ustawy, jakich miał się dopuścić zamawiający”.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne