Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Sprawa C-387/14

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    dostawa   siwz   podmiot trzeci

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W dniu 4 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) wydał wyrok w sprawie C-387/141. Wyrok ten, bazujący na siedmiu zapytaniach prejudycjalnych zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, dotyczących interpretacji dyrektywy 2004/18/WE2, porusza następujące kwestie:

 

  • możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów (art. 48 ust. 3);
  • możliwość uzupełniania oferty (art. 51);
  • wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na poważne wykroczenia (art. 45 ust. 2 lit. g).


Pełna treść wyroku i opinia Rzecznika Generalnego dostępne są na stronie internetowej Trybunału3.

Zarys postępowania przetargowego i sporu powstałego na jego gruncie

Przedmiotem postępowania przetargowego, a w zasadzie jego części trzeciej, był „Zakup i dostawa zintegrowanego systemu szpitalnego do obsługi części administracyjnej (szarej) oraz do obsługi części medycznej (białej) w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Przedmiotem zamówienia było standardowe oprogramowanie, które miało zostać dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane przez wykonawcę w ramach realizacji umowy” (pkt 17 orzeczenia).

W celu wykazania swojego doświadczenia oferenci musieli wykazać się „wykonaniem przynajmniej dwóch zamówień obejmujących (dla każdego ze wskazanych zamówień): dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego (HIS) w częściach białej i szarej, dla zakładu opieki zdrowotnej z minimalną liczbą łóżek 200, o wartości nie mniejszej niż 450 000 PLN” (pkt 18).

Lista dostaw przedstawiona przez Konsultant Komputer zawierała dwie dostawy wypełniające powyższe wymogi. Instytucja zamawiająca uznała, że spełnia to wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po czym wybrała ofertę Konsultant Komputer jako najkorzystniejszą.

Esaprojekt zaskarżył powyższą decyzję instytucji zamawiającej do KIO, podnosząc że zwycięski oferent przedstawił nieprawdziwe informacje odnoś­nie do swojego doświadczenia oraz że nie spełnia on wymogów siwz dotyczących minimalnego doświadczenia.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała instytucji zamawiającej unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wezwanie Konsultant Komputer do złożenia wyjaśnień w przedmiocie wykonanych dostaw, przedłożonych w celu udowodnienia spełnienia wymogów zawartych w siwz.

Zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami jedna z dwóch dostaw obejmujących zarówno część szarą, jak i białą stanowiła w rzeczywistości dwie odrębne dostawy, z których jedna obejmowała wyłącznie część szarą, druga zaś wyłącznie część białą. W związku z tym instytucja zamawiająca wezwała Konsultant Komputer do uzupełnienia listy zrealizowanych dostaw.

Konsultant Komputer przedstawił nowy wykaz dostaw, który obejmował dwie nowe dostawy, z których każda obejmowała zarówno część szarą, jak i białą. Rzeczone dostawy zrealizowane zostały przez podmiot trzeci – Medinet Systemy Informatyczne, na zdolnościach którego Konsultant Komputer zamierzał polegać. Dodatkowo załączone zostało zobowiązanie Medinet Systemy Informatyczne do oddania do dyspozycji (w charakterze doradcy i konsultanta) zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (pkt 27).

Powyższe wyjaśnienia zostały zaakceptowane przez instytucję zamawiającą, która ponownie udzieliła zamówienia firmie Konsultant Komputer.

Esaprojekt ponownie wniósł skargę do KIO, zarzuty zaś były identyczne jak za pierwszym razem.

Wyrok Trybunału oraz prowadzące ku niemu rozważania

1. Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE w związku z zasadą równego traktowania oferentów, zapisaną w art. 2, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu przetargowym oferent przekazał instytucji zamawiającej – w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa – dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego oferenta zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia4.

[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne