Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wadium w pieniądzu - najmniej komplikacji

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    wadium   podmiot trzeci

Decyzję o żądaniu wadium podejmuje zamawiający, a wykonawca wybiera formę jego wniesienia. Teoretycznie wadium w pieniądzu wymaga najmniej starań, może jednak okazać się przeszkodą w uzyskaniu zamówienia.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający ma obowiązek żądać wadium w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy (czyli tzw. progi unijne). Wyjątek stanowią postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego oraz postępowania mające za przedmiot usługi o charakterze niepriorytetowym, wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68), w odniesieniu do których art. 5 ust. 1 pzp zwalnia zamawiających z tego obowiązku.

 

Zatem w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne, jak również w zamówieniach sektorowych, decyzja w sprawie żądania wadium należy do zamawiającego.

Korzyści z zabezpieczenia

Powinien on rozważyć, czy w konkretnym przypadku ma znaczenie osiągnięcie celu wadium, tj. skłonienie wykonawcy do zastanowienia, czy jest rzeczywiście zainteresowany uzyskaniem danego zamówienia i zabezpieczeniem interesów zamawiającego na wypadek gdyby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, swoim niewłaściwym zachowaniem uniemożliwił zawarcie umowy lub wypełnił przesłanki zmowy wykonawców.

 

Z kolei wykonawcy, wybierając formę wadium, zwykle rozważają, czy w danej sytuacji dysponują środkami finansowymi w określonej przez zamawiającego wysokości i czy są w stanie pozbawić się możliwości dysponowania nimi przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą w tym kontekście przykładowo zastanawiać się, czy korzystniejsze nie byłoby uzyskanie gwarancji albo poręczenia. Dzięki takiej formie wykonawca „nie zamraża” swoich zasobów pieniężnych, chociaż za to dobrodziejstwo musi zapłacić podmiotowi udzielającemu gwarancji lub poręczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne