Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

ABC WYKONAWCY: Kompletowanie i skuteczne złożenie wniosku lub oferty

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na jakie kwestie wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę?

W postępowaniach wieloetapowych wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dołącza do niego aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, i wskazują, w jakim stopniu wykonawca ten spełnia kryteria selekcji. Zatem ocena podmiotowa odbywa się na etapie badania wniosków na podstawie oświadczenia. Gdy liczba wykonawców składających wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu jest większa niż liczba wykonawców, którzy zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu zostaną zaproszeni do składania ofert, to na podstawie kryteriów selekcji zamawiający określa listę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do kolejnych etapów postępowania. Należy zwrócić uwagę, czy zamawiający w danym postępowaniu korzysta z art. 26 ust. 2f pzp i czy np. wraz z wnioskiem nie wzywa wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w takim zakresie, w jakim warunki udziału w postępowaniu, warunki selekcji, a także przesłanki wykluczenia zostały określone przez zamawiającego.

W przetargu nieograniczonym, co do zasady, zamawiający wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, jedynie wykonawcę, którego oferta została w toku przeprowadzonego postępowania oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert. Do oferty wykonawca dołącza tylko oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. W zamówieniach o wartości poniżej progów UE wykonawca składa „zwykłe” oświadczenie, a w tych, których wartość jest równa progom UE lub od nich większa – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jeśli wykonawca korzysta z zasobów podmiotu innego, wówczas wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa zobowiązanie podmiotu trzeciego. Dokument ten jest niezbędny zamawiającemu do oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Choć wobec dokumentów podmiotowych, przedmiotowych i pełnomocnictw, w sytuacji gdy są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, ustawodawca przewidział możliwość ich uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, to wobec treści oferty nie określono tak szerokiego wachlarza czynności możliwych do podjęcia już w trakcie trwania postępowania. Zamawiający zobowiązany jest tylko poprawić oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz. W przypadku tych ostatnich poprawek warunkiem jest to, że zmiana ta nie może spowodować istotnych zmian w treści oferty. Treść oferty jest bowiem oświadczeniem (zobowiązaniem) wykonawcy, w którym deklaruje on zrealizowanie przedmiotu zamówienia na rzecz zamawiającego, zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez zamawiającego w siwz, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami siwz. To zamawiający określa elementy, które będą stanowiły podstawę do merytorycznej oceny zgodności złożonych ofert z wymaganiami wskazanymi przez niego w tym dokumencie. Na treść oferty składają się zatem wszystkie dokumenty doprecyzowujące i dookreślające oświadczenie woli wykonawcy. Jedynie w przypadku, gdy w toku badania i oceny ofert zamawiający ma wątpliwości dotyczące interpretacji treści w niej zawartych, może on żądać od wykonawców wyjaśnień. Jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne