Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Informatyzacja w zamówieniach

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska

W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający są zobowiązani do kontaktowania się z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od tego roku centralni zamawiający zostali zobowiązani do stosowania w praktyce nowych zasad dotyczących zinformatyzowanych zamówień publicznych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020 ze zm.) (dalej: ustawa nowelizująca) w postępowaniach wszczętych po dniu 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający są zobowiązani do tego, aby kontaktować się z wykonawcami już wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowe przepisy pzp w tym zakresie obejmą w tym roku tylko centralnych zamawiających. W przyszłym roku natomiast komunikacja elektroniczna zostanie wprowadzona do postępowań prowadzonych przez wszystkich zamawiających. Od 18 kwietnia tego roku nowe przepisy dotyczące wprowadzenia komunikacji elektronicznej w postępowaniach są już stosowane przez centralnych zamawiających. Dotyczy to co do zasady wszystkich dokumentów z wyjątkiem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), który będzie składany wyłącznie w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Od tego dnia komunikację elektroniczną mają stosować już wszyscy zamawiający, bez wyjątku.

Częściowa informatyzacja w postępowaniach wszczętych, ale niezakończonych przed 18 kwietnia

W ustawie nowelizującej przewidziano przepisy przejściowe dotyczące postępowań wszczętych, ale niezakończonych przed 18 kwietnia 2017 r. W odniesieniu do takich postępowań:

 

  • komunikacja między centralnym zamawiającym a wykonawcą może nadal odbywać się zgodnie z wyborem zamawiającego: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że w razie przekazywania informacji faksem lub przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji;
  • w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych, z tym zastrzeżeniem, że narzędzia te muszą być ogólnie dostępne albo zamawiający zapewni do nich alternatywne środki dostępu;
  • oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności; dopuszczalne jest również – jeżeli zamawiający wyrazi na to zgodę – złożenie ich w postaci elektronicznej z podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym.

Wspólne udzielanie zamówień a obowiązek stosowania form elektronicznych

Fakt, że na początku objęto nową formą realizowania zamówień tylko centralnych zamawiających, ma swoje uzasadnienie praktyczne. Centralny zamawiający jest wyznaczany po to, aby podnieść efektywność procesu zamówień, a jednocześnie zmniejszyć obciążenia kadrowe i finansowe w jednostkach powiązanych ze sobą kapitałowo i organizacyjnie. Centralny zamawiający jest profesjonalistą zajmującym się udzielaniem zamówień publicznych. Pojawiły się natomiast wątpliwości, czy nowelizacja w omawianym zakresie dotyczy również zamawiających, którzy tylko wyjątkowo wspólnie realizują określone zamówienie, np. ze względu na ważny interes społeczny, wartość lub stopień skomplikowania zamówienia, lecz z formalnego punktu widzenia nie są określani mianem centralnych zamawiających. Może to dotyczyć np. zamówień na dostawy energii elektrycznej, organizowanych przez gminę na potrzeby własne oraz jej jednostek organizacyjnych, lub zakupu usług telefonii komórkowej dla jednostki własnej i jednostek podległych.

 

Artykuł 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dopuszcza możliwość wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez dwóch lub więcej zamawiających. Nie ma przy tym ograniczenia podmiotowego, co oznacza, że każdy zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy może podjąć decyzję o wspólnym udzieleniu zamówienia. W celu wspólnej realizacji zamówienia wyznacza się zamawiającego, który będzie działał w imieniu i na rzecz pozostałych, oraz określa zakres współdziałania.

[...]

Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska
doktor nauk prawnych, kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne