Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Samodzielne pobranie odpisu z KRS

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Marzena Kopacka
Tagi:    oświadczenie

W obecnym stanie prawnym wykonawca nie ma obowiązku składać odpisu z KRS. Zamawiający musi go sam pobrać w przypadku przewidzenia przesłanki fakultatywnej wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zamawiający nadal mogą wykluczać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, z likwidacją majątku, lub których upadłość ogłoszono, z likwidacją majątku upadłego. W obecnym stanie prawnym sytuacja ta stanowi jednak fakultatywną przesłankę wykluczenia z postępowania, którą zamawiający może przewidzieć, wszczynając postępowanie lub nie. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, musi wskazać tę podstawę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do negocjacji.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp zamawiający ma prawo żądać dokumentu wskazanego w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie), tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Nowe zasady żądania odpisu z KRS

W obecnym stanie prawnym w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy składają jedynie aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlegają oni wykluczeniu z postępowania. W postępowaniach o wartości unijnej oświadczenie to przybiera postać jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – dalej: JEDZ. Dopiero po weryfikacji ofert i złożonych oświadczeń wstępnych wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, uczestniczący w postępowaniu konkurencyjnym, składa na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. W postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki o wartości unijnej wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, najpóźniej wraz z zawarciem umowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 i 2 pzp zamawiający, w postępowaniach o wartości krajowej lub unijnej odpowiednio może lub musi wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż – odpowiednio – 5 lub 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Jednocześnie ustęp 6 tego artykułu stanowi, że wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

KRS – bezpłatny, ogólnodostępny

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w art. 3 pkt 5 definiuje rejestr publiczny jako rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Rejestrem takim będzie niewątpliwie Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), prowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS).

[...]

Marzena Kopacka
prawnik, wykładowca na uczelniach wyższych w Szczecinie; kierownik Działu Zamówień Publicznych w spółce Skarbu Państwa; autorka publikacji prawnych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne