Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Gwarancja wadialna

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Anna Wojtczyk

Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności.

W związku z dyspozycją przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp, w myśl którego zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy – w sytuacji gdy zamawiający wniesienia wadium żądał – ocenę prawidłowości złożenia wadium należy uznać za istotną czynność zamawiającego. Jak podnosi się w orzecznictwie, w przypadku gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych nie mogą istnieć żadne wątpliwości co do tego, w jakich okolicznościach, kto, wobec kogo, do jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 20 września 2013 r. (II CSK 670/12), gwarancja występująca we współczes­nym obrocie prawnym jest umową i jak każda umowa powinna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne, które nie będą dawały jej stronom, czyli beneficjentowi i gwarantowi, pola do interpretacji – także co do strony podmiotowej. Wadium należy uznać za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu niewątpliwą możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium. Wtedy spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Sporne sytuacje wiążą się m.in. z nieprecyzyjnym wskazaniem wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie, ze złożeniem gwarancji wadialnej w niewłaściwej formie czy też z niewskazaniem w treści gwarancji wszystkich przesłanek zatrzymania wadium wynikających z przepisów pzp.

Szczególnie ciekawy w tym aspekcie wydaje się wyrok KIO z 18 kwietnia 2017 r. (KIO 653/17), w którym zakwestionowano gwarancję wadialną ze względu na nieprawidłowo podany publikator aktualnie obowiązującej pzp.

Warto zaznaczyć, że dokumentu gwarancji wadialnej nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 pzp ani poddawać interpretacji i wyjaśnieniu w jej kluczowych elementach. Co za tym idzie, stwierdzenie wadliwości dokumentu gwarancyjnego w zakresie przedmiotowo istotnego elementu skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp.

Odpowiedzialność gwaranta za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

  • Wyrok KIO z 21 lipca 2016 r. (KIO 1211/16)


Sprawa dotyczyła wykluczenia z postępowania konsorcjum, którego oferta była zabezpieczona gwarancją ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność gwaranta tylko za jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bez wskazania, że gwarancja dotyczy konsorcjum. W obszernym uzasadnieniu KIO wskazała, że dla ważności wadium wnoszonego przez konsorcjum nie jest wystarczające wpisanie w treść gwarancji wyłącznie jednego wykonawcy. Zdaniem Izby prawidłowy jest dokument gwarancji, w którym gwarant bierze także odpowiedzialność za działania i zaniechania znanych sobie konsorcjantów zamierzających realizować zamówienie. Jest to niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia interesu zamawiającego. Dla odpowiedzialności gwaranta znaczenie ma treść wynikająca z listu gwarancyjnego. Jeżeli zakres podmiotowy udzielonej gwarancji obejmuje tylko jednego spośród wykonawców wspólnie składających ofertę, to zamawiający nigdy nie może być pewny, czy gwarant nie odmówi wypłaty wadium, szczególnie jeżeli zaistnienie przesłanek zatrzymania wadium związane było z okolicznościami dotyczącymi innego wykonawcy niż podmiot oznaczony w treści gwarancji wadialnej. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej musi mieć taką samą płynność, jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne