Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Uzupełnianie i wyjaśnianie JEDZ

Data publikacji: 27-06-2017 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

W praktyce pojawia się wątpliwość dotycząca zasadności stosowania do JEDZ utrwalonej w orzecznictwie zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentu. Problematyczna jest również kwestia terminu, jaki należy wyznaczyć na uzupełnienie tego oświadczenia.

W ramach znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujących od dnia 28 lipca 2016 r. ustawodawca w art. 25a ust. 1, w przypadku postępowań, których wartość przekracza progi unijne, nałożył na wykonawców obowiązek przedłożenia wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (określanego w art. 10a pzp mianem jednolitego dokumentu; dalej również: JEDZ). Funkcjonowanie JEDZ w praktyce nastręcza wielu problemów zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Pewną pomoc w zakresie wypełniania dokumentu stanowi instrukcja opublikowana na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Lecz choć jest ona dość rozbudowanym opracowaniem, to jednak nie rozwiewa wszelkich wątpliwości towarzyszących funkcjonowaniu jednolitego dokumentu.

Podstawy prawne

Przechodząc do omówienia zagadnień związanych z jednolitym dokumentem, należy w pierwszej kolejności omówić podstawy prawne jego funkcjonowania. W art. 25a ust. 1 pzp określono, że do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków w zamówienia. Dalej wskazano, że informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, ewentualnie, spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 pzp. Ponadto należy wskazać, że – w myśl art. 26 ust. 3 pzp – jeżeli wykonawca nie złożył w ogóle jednolitego dokumentu, złożył oświadczenie niekompletne, zawierające błędy lub budzące wątpliwości, to zamawiający zobowiązany jest wezwać do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

Wątpliwości związane z funkcjonowaniem jednolitego dokumentu

W praktyce wątpliwości budzi między innymi zasadność stosowania do JEDZ utrwalonej w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentu. Ponadto istotne jest również to, jaki termin powinien wyznaczyć zamawiający na uzupełnienie przedmiotowego oświadczenia.

Dodatkowo, w kontekście zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentu, wątpliwości wywołuje kwestia związana z tym, jak powinny być traktowane sytuacje, w których wykonawca samodzielnie uzupełnia JEDZ – czy powinien on ponosić negatywne konsekwencje takiego działania, czy też nie.

Pewne kontrowersje wiążą się również z datowaniem tych dokumentów. W art. 25a ust. 1 pzp wskazano, że jednolite oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia, czy gdy uzupełniony JEDZ składany jest na wezwanie zamawiającego, to wykonawca powinien opatrzeć dokument datą, w której złożył ofertę, czy też datą, w której dokonuje uzupełnienia dokumentu, z dopiskiem, że jest on aktualny na dzień składania ofert.

Najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Dla pełniejszego omówienia zagadnienia będącego tematem niniejszego artykułu warto odwołać się do dwóch orzeczeń wydanych niedawno przez KIO.

[...]

Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne