Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Data publikacji: 27-06-2017
Fot. Grzegorz Sirant

Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu zamówień publicznych, ale także do spotkania się z wieloma ekspertami w tej dziedzinie.

Podczas III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – jedynej konferencji na temat zamówień publicznych adresowanej stricte do kadry zarządzającej – omówione zostały zagadnienia związane przede wszystkim z tymi rozwiązaniami prawnymi, których stosowanie w praktyce rodzi duże wątpliwości.

Kierownicy jednostek są odpowiedzialni za właściwe stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego tak ważne jest ich praktyczne zorientowanie się w tej tematyce. Wykłady wygłoszone podczas konferencji stanowiły swoiste kompendium wiedzy, a prowadzący je specjaliści odwoływali się do praktycznych problemów i starali się je omówić, wskazując jednocześnie na sposoby ich rozwiązania.

Spotkanie stanowiło przy tym okazję do spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze oraz do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami.


Tematyka wystąpień

Dzień I

Self-cleaning
mec. Jerzy Pieróg


Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) lub ust. 5 (przesłanki fakultatywne), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Prelegent podkreślił, że instytucja self-cleaning nie ma na celu osłabienia czy eliminowania podstaw wykluczenia, lecz ma ona umożliwić wykonawcom, w konkretnych sytuacjach, udowodnienie, że – mimo zaistnienia przesłanek negatywnych – podjęte przez nich działania naprawcze przesądzają o ich wiarygodności i rzetelności, co w konsekwencji umożliwi im dalszy udział w postępowaniu. Rozwiązanie to czyni zadość zasadzie proporcjonalności, lecz jednocześnie wymaga zachowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Partnerstwo publiczno-prywatne
prof. Andrzej Panasiuk


Partnerstwo publiczno-prywatne zostało scharakteryzowane jako nowy i dodatkowy instrument finansowania rozwoju miast i gmin. Prelegent omówił m.in. sposób efektywnego i bezpiecznego korzystania z PPP przez samorządy. Zwrócił uwagę, że PPP w warunkach polskich można określić jako zinstytucjonalizowaną formę współpracy podmiotu publicznego z prywatnym w celu osiągnięcia określonego rezultatu w zakresie realizacji dobra publicznego, a także efektów komercyjnych, przy wzajemnym zaangażowaniu kapitałowym oraz wykorzystaniu posiadanego doświadczenia i know-how. Nie bez znaczenia jest przy tym odpowiedni podział ryzyka i odpowiedzialności między partnerów inwestycji, uwzględniający możliwości każdego z nich.

Szacowanie wartości zamówienia – kontrola i odpowiedzialność
Jerzy Wysocki


Zasady szacowania wartości zamówienia a zamówienia publiczne do progu 30 000 euro oraz kontrola i odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do 30 000 euro to zagadnienia omawiane podczas trzeciego wykładu wygłoszonego pierwszego dnia Forum. Prowadzący podkreślił, że wydatki o wartości do 30 000 euro są zamówieniami publicznymi w każdym przypadku, gdy zamawiający zawrze z wykonawcą odpłatną umowę o realizację usługi, dostawy czy też roboty budowlanej. Omówił przy tym praktyczne znaczenie przepisu art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także art. 4 ust. 2 i art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dzień II

Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
mec. Zbigniew Pawlak


Tematem pierwszego wykładu w drugim dniu konferencji były warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej stawiane wykonawcom w postępowaniu o zamówienie publiczne. Trzeba pamiętać, że sytuacja finansowa pokazuje, czy wykonawca jest w stanie dysponować środkami finansowymi (własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł) w wysokości wymaganej do realizacji zamówienia, sytuacja ekonomiczna natomiast odnosi się do zespołu wskaźników o charakterze ekonomicznym, dotyczących np. wielkości obrotów, płynności finansowej, zysku itp. Prelegent, odwołując się do art. 22c ust. 1 i do przepisów rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, wskazał, jakich dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej może żądać zamawiający w praktyce.

Rękojmia za wady a gwarancja jakości
mec. Eliza Grabowska-Szweicer


Podczas wystąpienia na temat: „Rękojmia za wady a gwarancja jakości przy realizacji zamówień zlecanych w trybie pzp” prowadząca wyjaśniła, czym różni się instytucja rękojmi od gwarancji, wskazała przykłady ich użycia, a także omówiła ich prawidłowe funkcjonowanie na gruncie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Wykład obejmował m.in. zagadnienia związane z korzystaniem z rękojmi w przypadku wystąpienia wad fizycznych oraz wad prawnych, kwestię terminu rękojmi, a także rolę tej instytucji w odniesieniu do zasady swobody umów.

Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach
dr Andrzela Gawrońska-Baran


Przedmiotem tego wystąpienia były pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Co istotne, kryteria pozacenowe muszą się odnosić do przedmiotu zamówienia, być obiektywne oraz określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców. Lista tych kryteriów, wynikająca z art. 91 ust. 2 pzp, nie jest wyczerpująca i zamawiający może określić własny zestaw kryteriów. Prelegentka omówiła szczegółowo przykłady użycia kryteriów pozacenowych oraz orzecznictwo wydane w tym zakresie.

Przetarg nieograniczony – nowe zasady
Ewa Wiktorowska


Prelekcja była poświęcona nowym zasadom prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i odróżnieniu oferty ocenionej najwyżej od oferty najkorzystniejszej w procedurze odwróconej. Prowadząca przeanalizowała poszczególne etapy postępowania w najczęściej stosowanym w praktyce trybie podstawowym, a także wskazała na te jego aspekty, które uległy zmianie wskutek nowelizacji. Szczegółowo omówiła także możliwość zastosowania procedury odwróconej, podkreślając, że różni się ona od procedury zasadniczej kolejnością przeprowadzanych czynności w ramach etapu badania i oceny ofert.

Informacje jawne i zastrzeżone w zamówieniach
mec. Kamil Stolarski,
mec. Konrad Majewski


Prowadzący przeanalizowali kwestie związane z zastosowaniem klauzul ochronnych informacji niejawnych w praktyce, a także zagadnienie odpowiedzialności karnej za nieuprawnione ujawnienie informacji z postępowania. Wskazali na aspekty uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa, omówili warunki jej zastrzegania oraz skutki nieprawidłowego zastrzeżenia tajemnicy. Wykładowcy sklasyfikowali także klauzule nadawane informacjom niejawnym, wskazując na granice dostępu do informacji niejawnej. Ważnym zagadnieniem poruszonym przez prelegentów była odpowiedzialność kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej za ujawnienie bądź wykorzystanie informacji niejawnych.

Zespół do nadzoru
Małgorzata Filipek


Zgodnie z art. 20a ust. 1 pzp w przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, zamawiający musi powołać zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Celem powołania zespołu ma być zapewnienie odpowiedniego zaangażowania tych samych osób nie tylko przy przygotowaniu i udzielaniu zamówienia, lecz także przy realizacji zamówienia publicznego lub grupy powiązanych ze sobą zamówień publicznych. Wykład obejmował zagadnienia związane z organizacją i trybem pracy zespołu, wskazywał na skład osobowy zespołu i kompetencje jego członków, a także ograniczenia w członkostwie zespołu.

Aukcja elektroniczna
Iwona Ziarniak


Aukcja elektroniczna scharakteryzowana została jako narzędzie wpływające na znaczne obniżenie cen oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych i na obniżenie kosztów prowadzenia postępowania. Omawiając cele aukcji elektronicznej, prelegentka wskazała, że aukcja może służyć wyborowi najkorzystniejszej oferty lub stanowić dogrywkę, kiedy to w czasie rzeczywistym wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie mogą zmienić parametry, jakie zaproponowali uprzednio w swoich ofertach, a które stanowią kryteria oceny ich ofert. Aukcja może też być etapem postępowania poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. Przeprowadzenie aukcji elektronicznej możliwe jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w art. 91a ust. 1 pzp. Wykład obejmował omówienie etapów aukcji oraz przebiegu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z aukcją.

Protokół z postępowania
Ewa Żak


W czasie wykładu omówione zostały problemy związane z tworzeniem protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zagadnienie zatwierdzania protokołu przez kierownika zamawiającego. Konieczność dokumentowania postępowania wynika z art. 96 pzp – przepis ten wskazuje minimalny zakres informacji, jakie protokół musi zawierać, oraz dokumentów, które powinny stanowić załączniki do protokołu. Prowadząca podkreśliła konieczność zachowania zasady jawności w tym zakresie oraz szczegółowo omówiła każdy z elementów protokołu, wymagany zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dzień III

Powierzenie obowiązków
dr Ewaryst Kowalczyk


Skuteczne powierzenie przez kierownika zamawiającego wykonywania obowiązków pracownikom jednostki było tematem wykładu otwierającego trzeci dzień Forum. Prelegent omówił szczegółowo treść powierzenia, przeanalizował kwestię prawidłowego przekazania i przyjęcia obowiązków przez pracownika, a także przedstawił zakres odpowiedzialności z tym związanej. Podczas wykładu szeroko scharakteryzowany został podmiotowy zakres odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wynikający z art. 4 i 4a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kwestia indywidualizacji odpowiedzialności członków komisji przetargowej została zaś zaprezentowana na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych i komisji orzekających w tym zakresie.

Wprowadzanie zmian do zawartych umów
Magdalena Michałowska


W ramach wykładu omówiono dopuszczalny zakres wprowadzania zmian do zawartych umów, w szczególności zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych. Możliwość wprowadzania zmian w umowach została określona w art. 144 ust. 1 pzp, przy czym wskutek nowelizacji ustawy z czerwca ubiegłego roku treść tego przepisu została zdecydowanie rozbudowana. Nie zmieniły się jednak warunki i możliwości dokonywania takich zmian: zmiany takie muszą m.in. zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres.


 

Przygotowane dla Uczestników wykłady miały na celu ugruntowanie wiedzy, a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z praktycznym zastosowaniem wciąż zmieniających się przepisów prawa. Zainteresowanie, jakim cieszyły się poruszane podczas konferencji tematy sprofilowane z myślą o kadrze kierowniczej, potwierdziło potrzebę tak specjalistycznego podejścia do zamówień. Zatem już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję Forum.
 

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne