Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W jakich okolicznościach i kogo (w procedurze normalnej i odwróconej) zamawiający wzywa do uzupełnienia JEDZ?

Data publikacji: 28-06-2017 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    oświadczenie

Mimo że minął już rok od nowelizacji pzp, wskutek której wprowadzono do ustawy art. 24aa, dotyczący tzw. procedury odwróconej, zamawiający wciąż mają wiele wątpliwości, jak ją przeprowadzić w sytuacji wykrycia błędów w oświadczeniu JEDZ czy nawet braku tego dokumentu w złożonej ofercie.

W procedurze klasycznej, jeśli wykonawcy popełnią błąd w oświadczeniu JEDZ lub nie załączą tego formularza, zamawiający żąda od wszystkich, którzy mają takie uchybienia, uzupełnienia zauważonych braków. Dopiero po tej czynności wybiera ofertę najkorzystniejszą.

W przypadku procedury odwróconej obowiązują takie same zasady, jak w procedurze klasycznej, jeśli chodzi o załączenie oświadczeń do oferty. A zatem JEDZ ma być składany wraz z ofertą, z tą jednak różnicą, że w tej szczególnej procedurze to oświadczenie podlega ocenie tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej na podstawie kryteriów oceny ofert. Artykuł 26 ust. 3 pzp dotyczący uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów będzie miał więc zastosowanie w przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących tylko JEDZ złożonego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. W sytuacji gdy podmiot ten nie dołączy do oferty oświadczenia lub JEDZ (lub gdy okażą się one błędne), zamawiający wezwie go do jego uzupełnienia. Tak jak wspomniano wyżej, wezwanie jednak zostanie wystosowane dopiero na etapie, gdy zamawiający ustali, która z ofert jest najkorzystniejsza, i skierowane zostanie tylko do tego wykonawcy, który tę ofertę złożył.

Powyższe wynika z celu przyświecającego wprowadzeniu do ustawy art. 24aa pzp, który to cel sprowadza się do maksymalnego przyspieszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jak można zauważyć w praktyce, cel ten nie jest realizowany, gdy w procedurze odwróconej okaże się, że wybrany wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu lub odstępuje od podpisania umowy.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne