Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wejście w życie przepisów ustawy

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Jacek Jerka
Autor: fot. Ingram Publishing

W zakresie niektórych regulacji wprowadzanych ustawą nowelizacyjną z dnia 4 września 2008 r. uczestnicy postępowań będą musieli stosować niektóre przepisy w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi we współczesnych ustawodawstwach zasadami norma prawna obowiązuje od momentu wyznaczonego przez ustawodawcę, nie wcześniej jednak niż od dnia opublikowania. Wyjątki od tej reguły tutaj pominę. Wyrazem tej normy jest art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia lub celu. Potwierdzeniem wspomnianej zasady jest także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU nr 62, poz. 718 z późn. zm.), w myśl którego akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Przy czym w art. 5 wprowadzono regulację, zgodnie z którą przepis art. 4 nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Tym zasadom podlegają także regulacje zmieniające ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)1.

Wejście w życie nowelizacji Pzp

W art. 5 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 września 2008 r. nr 171, poz. 1058) ustawodawca stwierdził, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. W związku z tym, że ogłoszenie miało miejsce 23 września 2008 r., przepisy wskazanej ustawy będą wiążące dla wszystkich uczestników postępowań o zamówienia publiczne od dnia 24 października 2008 r. W tym zakresie lektura art. 5 ustawy nie wystarczy jednak dla ustalenia faktycznego terminu wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Przepisy przejściowe

W związku z tym, że wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne powoduje powstanie stosunku prawnego o dłuższym okresie trwania, ustawodawca w art. 4 ustawy z dnia 4 września 2008 r. wprowadził obowiązek dla podmiotów uczestniczących w postępowaniu o zamówienie publiczne do stosowania niektórych przepisów Pzp w ich zmienionym brzmieniu także w tych postępowaniach, które zostały wszczęte przed wejściem w życie omawianej ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne