Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

W zgodzie z dyrektywami

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Przemysław Obara

4 września br. sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, wprowadzając do ustawy 51 zmian oraz po jednej poprawce do ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym oraz ustawy o Euro 2012. Nowe przepisy wchodzą w życie 24 października.

Przygotowując kolejną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), ustawodawca postawił sobie dwa cele:

 

  1. wyeliminowanie niezgodności przepisów Pzp z dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską jako wypełnienie przekazanej 23 sierpnia 2007 r. do Komisji Europejskiej odpowiedzi polskiego rządu odnośnie zastrzeżeń do ubiegłorocznej nowelizacji ustawy,
  2. usprawnienie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia poprzez wprowadzenie uproszczeń procedur i zmianę przepisów, które w ocenie zamawiających lub wykonawców wywoływały wątpliwości interpretacyjne.

 

W przyszłym roku czeka nas jednak kolejna nowelizacja ze względu na konieczność implementacji do polskiego prawa do 20 grudnia 2009 r. dyrektywy odwoławczej nr 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/ EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych.

1. Nowa definicja usług

Po nowelizacji z września 2008 r. zmieniła się definicja usług. Została ona przez ustawodawcę doprecyzowana w celu uzyskania pełnej spójności z definicją zawartą w dyrektywach 2004/18/WE oraz 2004/17/WE poprzez odesłanie odpowiednio do załączników II i XVII tych dyrektyw (art. 2 pkt 10 Pzp). Wskazane tam usługi są definiowane poprzez odesłanie do klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), co zapewnia ich precyzyjne określenie. Przyjęcie odesłania do dyrektyw, a przez to prowadzenie zamkniętego katalogu usług, jak zapewniano w uzasadnieniu rządowym do zmian Pzp, pozwoli na prawidłową kwalifikację przedmiotu zamówienia na usługi przy jednoczesnym zachowaniu zgodności przepisów krajowych z prawem wspólnotowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne