Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

W zgodzie z dyrektywami

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Przemysław Obara

4 września br. sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych, wprowadzając do ustawy 51 zmian oraz po jednej poprawce do ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym oraz ustawy o Euro 2012. Nowe przepisy wchodzą w życie 24 października.

Przygotowując kolejną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), ustawodawca postawił sobie dwa cele:

 

  1. wyeliminowanie niezgodności przepisów Pzp z dyrektywami 2004/17/WE, 2004/18/WE, 89/665/EWG oraz traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską jako wypełnienie przekazanej 23 sierpnia 2007 r. do Komisji Europejskiej odpowiedzi polskiego rządu odnośnie zastrzeżeń do ubiegłorocznej nowelizacji ustawy,
  2. usprawnienie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia poprzez wprowadzenie uproszczeń procedur i zmianę przepisów, które w ocenie zamawiających lub wykonawców wywoływały wątpliwości interpretacyjne.

 

W przyszłym roku czeka nas jednak kolejna nowelizacja ze względu na konieczność implementacji do polskiego prawa do 20 grudnia 2009 r. dyrektywy odwoławczej nr 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/ EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych.

1. Nowa definicja usług

Po nowelizacji z września 2008 r. zmieniła się definicja usług. Została ona przez ustawodawcę doprecyzowana w celu uzyskania pełnej spójności z definicją zawartą w dyrektywach 2004/18/WE oraz 2004/17/WE poprzez odesłanie odpowiednio do załączników II i XVII tych dyrektyw (art. 2 pkt 10 Pzp). Wskazane tam usługi są definiowane poprzez odesłanie do klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), co zapewnia ich precyzyjne określenie. Przyjęcie odesłania do dyrektyw, a przez to prowadzenie zamkniętego katalogu usług, jak zapewniano w uzasadnieniu rządowym do zmian Pzp, pozwoli na prawidłową kwalifikację przedmiotu zamówienia na usługi przy jednoczesnym zachowaniu zgodności przepisów krajowych z prawem wspólnotowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne