Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Starosta a kontrola zarządcza

Data publikacji: 06-06-2017 Autor: Marcin Piątek

Omawiamy rolę starosty w tworzeniu efektywnego systemu kontrolizarządczej w zakresie zamówień publicznych w starostwie powiatowym.

Reforma administracyjna z 1998 r. wprowadziła istotne zmiany w strukturze samorządu terytorialnego, rozbudowując młodą administrację samorządową o dodatkowy szczebel powiatowy oraz wojewódzki. Szczególnie ważnym elementem decentralizacyjnym tej reformy było zogniskowanie na poziomie powiatowym równocześnie władztwa administracji samorządowej i rządowej. Na poziomie powiatu ustawodawca przyjął kolegialny model zarządzania, wyznaczając radzie powiatu oraz zarządowi powiatu ustrojowe funkcje organów władzy publicznej. Jednocześnie przyznano staroście, jako przewodniczącemu zarządu powiatu, kreatywną rolę primus inter pares w organie wykonawczym oraz istotną pozycję funkcjonalną w zakresie administracji rządowej jako statio fisci Skarbu Państwa. Mimo braku formalnego umocowania ustrojowej pozycji starosty jako organu władzy publicznej, który w rozumieniu prawa administracyjnego powinien być formalnie wyodrębniony oraz realizować zadania państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w imieniu i na rachunek tego podmiotu, a także posiadać kompetencje w zakresie władztwa administracyjnego, ustawodawca wyznaczył przewodniczącemu zarządu powiatu ważne zadania, choćby w zakresie wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 5 § 2 ust. 6 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (poza wyjątkami – art. 38 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, dalej: usp) czy w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w starostwie (art. 35 ust. 2 usp).

W polskich przepisach starosta został wyodrębniony prawnie, jednak wyłącznie w zakresie funkcjonalnym na płaszczyźnie prawa materialnego (czy formalnego), a nie ustrojowego. W związku z tym, mimo wyraźnego zaakcentowania pozycji starosty w obszarze prawa administracyjnego oraz prawa pracy, jego pozycja prawna na gruncie przepisów kodeksu cywilnego, prawa spółek handlowych czy – przede wszystkim – zamówień publicznych jest zależna od decyzji kolegialnych członków zarządu powiatu. Trudno mówić tutaj o faktycznej równowadze kompetencyjnej w stosunku do organów powiatu, choć takie rozwiązania blokujące samodzielność ustrojową starosty należy traktować także jako swoisty wentyl bezpieczeństwa ze względu na wyraźnie słabszy mandat społeczny starosty, wybieranego i odwoływanego przecież przez radę powiatu.

Rola starosty w zarządzie powiatu a kwestia zaciągania zobowiązań finansowych

Przepisy ustrojowe w sposób jednoznaczny wyznaczają staroście rolę przewodniczącego zarządu powiatu oraz kierownika starostwa powiatowego (art. 34 ust. 1 usp). Zgodnie z zapisem ustawowym starosta organizuje pracę zarządu powiatu, tzn. zwołuje i prowadzi posiedzenia zarządu, jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę posiedzeń zarządu, w tym jakość podejmowanych, a następnie realizowanych uchwał/decyzji/stanowisk, oraz odpowiada za realizację decyzji zarządu jako zwierzchnik służbowy pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych i zwierzchnik powiatowych służb inspekcji i straży (art. 35 ust. 2 i 3 usp). Należy zwrócić uwagę, że starosta jest jednocześnie ważnym ogniwem pośredniczącym między zarządem powiatu a radą powiatu. Jego zadaniem jest realizowanie konstruktywnej współpracy z radą powiatu. Rola starosty jako koordynatora pracy zarządu jest zdecydowanie ograniczona istniejącymi mechanizmami zabezpieczającymi zaciąganie zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu powiatu czy starostwa oraz wydawanie niektórych decyzji administracyjnych zastrzeżonych dla zarządu powiatu. Z ustawy w sposób jednoznaczny wynika, że oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (art. 48 ust. 1 usp). Tym samym należy mniemać, że dwaj członkowie zarządu albo członek zarządu oraz osoba upoważniona przez zarząd mogą zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu powiatu, nawet mimo sprzeciwu starosty. A contrario starosta nie może podjąć żadnych działań na gruncie cywilnoprawnym wbrew woli pozostałych członków zarządu. Z drugiej strony ustawodawca wzmocnił pozycję starosty przez umożliwienie mu prowadzenia własnej polityki kadrowej w starostwie oraz kreowania polityki organizacji tej jednostki w aspekcie strukturalnym.

Rola starosty w kształtowaniu systemu zamówień publicznych w starostwie

Organizacja zamówień publicznych przez starostę

Starosta odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej na poziomie powiatu (art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy io finansach publicznych (dalej: ufp) oraz załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.). Jego zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w powiecie. Jednym z istotnych obszarów działalności powiatu, który objęty został mechanizmami kontroli zarządczej, są zamówienia publiczne.

[...]

Marcin Piątek
pracownik jednostki sektora finansów publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne