Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

ABC WYKONAWCY: Zabezpieczenie oferty wadium

Data publikacji: 02-06-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    wadium   oświadczenie

Należy dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, na pewno zostało wniesione i aby było wniesione w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pzp w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa kwotom progowym (135 000, 209 000 lub 5 225 000 euro) lub od nich wyższa, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawcy wniesienia wadium. W pozostałych postępowaniach nie ma on już takiego obowiązku, ale jedynie uprawnienie, by wadium wymagać. Przepisy pzp nie zawierają definicji legalnej wadium, a jedynie wskazują na termin i formy jego wnoszenia. Przez wadium należy rozumieć określoną kwotę lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej kwoty, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu przetargowym. Należy zatem dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, w ogóle zostało wniesione i aby zostało wniesione w sposób prawidłowy.

Wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy i musi obowiązywać od dnia wyznaczonego na składanie ofert do upływu okresu związania ofertą1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formie lub formach wskazanych przez ustawodawcę w art. 45 ust. 6 pzp, tj.:

1) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego lub
2) w formach niepieniężnych:

  • poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  • gwarancji bankowej;
  • gwarancji ubezpieczeniowej;
  • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości2.


To od wykonawcy zależy, jaką formę oraz czy jedną, czy kilka form wnoszenia wadium w danym postępowaniu wybierze. Jeśli zdecyduje się on na kilka form, musi zadbać o to, aby łączna kwota wadium była zgodna z kwotą określoną przez zamawiającego i by w należyty sposób zabezpieczała interesy zamawiającego.

W praktyce z form niepieniężnych wykonawcy najczęściej wybierają gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Ważne jest to, że takie dokumenty potwierdzające wniesienie wadium nie są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Nie są również częścią oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy, z wszelkimi doprecyzowującymi to oświadczenie dokumentami i informacjami co do zakresu i sposobu wykonania zobowiązania będącego przedmiotem zamówienia. W związku z tym taki dokument nie podlega ani uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 lub art. 87 ust. 1 pzp, natomiast wykładnia treści samego dokumentu, choć dopuszczalna, nie może być rozszerzająca, ale raczej powinna odbywać się ściśle.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne