Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

ABC WYKONAWCY: Zabezpieczenie oferty wadium

Data publikacji: 02-06-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    wadium   oświadczenie

Należy dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, na pewno zostało wniesione i aby było wniesione w sposób prawidłowy.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pzp w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa kwotom progowym (135 000, 209 000 lub 5 225 000 euro) lub od nich wyższa, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawcy wniesienia wadium. W pozostałych postępowaniach nie ma on już takiego obowiązku, ale jedynie uprawnienie, by wadium wymagać. Przepisy pzp nie zawierają definicji legalnej wadium, a jedynie wskazują na termin i formy jego wnoszenia. Przez wadium należy rozumieć określoną kwotę lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej kwoty, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu przetargowym. Należy zatem dochować staranności, aby wadium, gdy jest wymagane, w ogóle zostało wniesione i aby zostało wniesione w sposób prawidłowy.

Wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy i musi obowiązywać od dnia wyznaczonego na składanie ofert do upływu okresu związania ofertą1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w formie lub formach wskazanych przez ustawodawcę w art. 45 ust. 6 pzp, tj.:

1) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego lub
2) w formach niepieniężnych:

  • poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  • gwarancji bankowej;
  • gwarancji ubezpieczeniowej;
  • poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości2.


To od wykonawcy zależy, jaką formę oraz czy jedną, czy kilka form wnoszenia wadium w danym postępowaniu wybierze. Jeśli zdecyduje się on na kilka form, musi zadbać o to, aby łączna kwota wadium była zgodna z kwotą określoną przez zamawiającego i by w należyty sposób zabezpieczała interesy zamawiającego.

W praktyce z form niepieniężnych wykonawcy najczęściej wybierają gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe. Ważne jest to, że takie dokumenty potwierdzające wniesienie wadium nie są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Nie są również częścią oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy, z wszelkimi doprecyzowującymi to oświadczenie dokumentami i informacjami co do zakresu i sposobu wykonania zobowiązania będącego przedmiotem zamówienia. W związku z tym taki dokument nie podlega ani uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 lub art. 87 ust. 1 pzp, natomiast wykładnia treści samego dokumentu, choć dopuszczalna, nie może być rozszerzająca, ale raczej powinna odbywać się ściśle.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne