Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zamówienia uzupełniające

Data publikacji: 02-06-2017 Autor: Małgorzata Filipek

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. w sposób istotny zmieniła nie tylko podejście, ale też dotychczasowe zasady i nazewnictwo zamówień uzupełniających, umożliwiając jednocześnie realizację zamówień zawartych w poprzednim stanie prawnym.

Zamówienia uzupełniające to zamówienia, których można było udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w brzmieniu sprzed nowelizacji z czerwca ubiegłego roku.

Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja czerwcowa). Ustawodawca w ślad za dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. – dyrektywą 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywą 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – wprowadził istotne zmiany w zakresie procedury udzielania ww. zamówień.

W związku z tymi zmianami oraz zakresem ostatniej nowelizacji pojawia się wiele problemów praktycznych i interpretacyjnych, które dotyczą m.in. kwestii związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp.

Istota zamówień uzupełniających przed nowelizacją

Zamówienia wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp sprzed nowelizacji czerwcowej były określane mianem zamówień uzupełniających. Co do zasady były one udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Możliwość ich udzielenia była natomiast uwarunkowana spełnieniem przesłanek określonych enumeratywnie w pzp1 – w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, których brzmienie było inne niż obecnie. Poprzednie regulacje wprowadzały bowiem ograniczenia czasowe i ilościowe przy udzielaniu zamówień uzupełniających. Zamawiający mógł udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przy czym w przypadku usług i robót budowlanych wartość zamówień nie mogła być wyższa niż 50% wartości zamówienia podstawowego, a dla dostaw – 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ponadto przed nowelizacją czerwcową nie w każdym trybie była możliwość przewidzenia zamówień uzupełniających. Ustawodawca ograniczył tę możliwość tylko do trybów podstawowych (tj. przetarg nieograniczony i ograniczony), pod określonymi warunkami. Zamówienia tego rodzaju musiały być przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Powyższe oznaczało, że zamawiający – chcąc w przyszłości skorzystać z możliwości udzielenia zamówień uzupełniających – przeprowadzając postępowanie na zamówienie podstawowe, musiał doliczyć do wartości zamówienia podstawowego wartość zamówień uzupełniających, nie przekraczając limitów progowych wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 w brzmieniu pzp obowiązującym przed 28 lipca 2016 r.

Dodatkowym wymogiem w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane było to, że musiały one polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe. Z kolei zamówienia na dostawy musiały polegać na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem zamawiający mógł udzielić tzw. zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodziła jedna z okoliczności wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7. Wskazane regulacje były interpretowane w sposób ścisły, jako wyjątek od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu2. Tym samym jakiekolwiek okoliczności lub próby prowadzące do rozszerzającej interpretacji przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki – w tym zamówień uzupełniających – były bezprawne.

Zmiana zasad udzielania zamówień uzupełniających

Ustawodawca nowelizacją czerwcową wprowadził istotne zmiany dotyczące zamówień uzupełniających. Dotychczasowe przepisy zostały zastąpione nową treścią, która wymaga nowego spojrzenia na funkcjonujące dotąd zamówienia uzupełniające.

Najbardziej zauważalną zmianą jest odstąpienie od nazewnictwa „zamówienia uzupełniające”, które trwale usunięto z przepisów dotyczących trybu zamówienia z wolnej ręki. W ich miejsce wprowadzono zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp w obecnym brzmieniu) oraz na zamówieniu dodatkowych dostaw (art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp).

[...]

Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek OSKZP i Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne