Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Jednoznacznie i zrozumiale

Data publikacji: 02-06-2017 Autor: Piotr Dominik Nowak

Wprowadzony do art. 91 pzp ustęp 2d nakłada na zamawiającego obowiązek określenia kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, przysługuje prawo do ustalenia, w jaki sposób środki te zostaną zagospodarowane, tak aby w najwyższym stopniu pozwalały na osiągnięcie celów i zadań postawionych przez zamawiającego. Służą temu m.in. uprawnienia zamawiającego w zakresie kreowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Ustawodawca wyznaczył jednak pewne granice kreowania kryteriów oceny ofert, dodając ust. 2d do art. 91 pzp. Wprowadzony nowelizacją przepis nakłada na zamawiającego obowiązek określenia kryteriów oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Przepis ten ma na celu zachowanie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania w trakcie tworzenia przez zamawiającego kryteriów oceny ofert oraz zagwarantowanie, że oferty będą oceniane w warunkach efektywnej konkurencji. O ile pierwszy ze wskazanych powyżej celów wydaje się zrozumiały, o tyle gwarantowanie oceny w warunkach efektywnej konkurencji może budzić pewne rozbieżności interpretacyjne.

Precyzja zapisu

Na wstępie należy zauważyć, że przepis art. 91 ust. 2d pzp ma praktyczne zastosowanie jedynie do kryteriów pozacenowych, choć nie wynika to wprost z jego treści.

Jednoznaczne i zrozumiałe opisanie kryteriów oceny ofert polegać będzie w pierwszej kolejności na skonstruowaniu danego kryterium w sposób niebudzący wątpliwości u wykonawców, a w drugiej kolejności – na sformułowaniu go tak, żeby maksymalnie ograniczyć subiektywne odczucia i preferencje oceniającego, czyli zamawiającego. Interpretacji słowa „jednoznaczny” dokonać można analogicznie jak się to robi w przypadku opisu przedmiotu zamówienia (zob. art. 29 ust. 1 pzp). W takim kontekście pojęcie „jednoznaczny” oznacza, że wykonawcy nie będą mieli wątpliwości, co jest przedmiotem kryterium i w jakim zakresie będą podlegać ocenie. Zgodnie z pierwszą częścią omawianego przepisu kryterium oceny ofert musi być jasne i zrozumiałe, czyli zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego określenia wartości wpisywanej przez wykonawcę do treści oferty, a kolejno do prawidłowej oceny tej wartości przez zamawiającego. W praktyce oznacza to, że podczas kreowania np. kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy” zamawiający jest zobowiązany do szczegółowego i precyzyjnego wskazania, jaki personel wykonawcy będzie oceniany. Zamawiający powinien zatem podać w tym zakresie m.in. konkretne nazwy stanowisk, np. kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej bez ograniczeń. Dalej – zamawiający musi jednoznacznie ustalić wagę doświadczenia ocenianego w ramach tego kryterium, np. wskazując, że:

 

  • każdy przedstawiony przez wykonawcę w ofercie inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej bez ograniczeń z trzyletnim doświadczeniem zawodowym otrzyma 3 punkty;
  • inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej bez ograniczeń z czteroletnim doświadczeniem zawodowym otrzyma 4 punkty;
  • inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej bez ograniczeń z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym otrzyma 5 punktów,


przy czym waga tego kryterium wynosi 5%. Takie sformułowanie kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy” nie będzie budziło żadnych wątpliwości wykonawców.

Określenie sposobu sprawdzenia informacji przedstawianych przez wykonawców

W jaki sposób zamawiający zbada, że zaproponowany przez wykonawców personel faktycznie posiada doświadczenie przedstawione przez wykonawcę w ofercie? Co do zasady zamawiający może wezwać wykonawcę w trybie art. 87 ust. 1 pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert lub w trybie art. 26 ust. 3 pzp w przedmiocie wezwania do złożenia innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

[...]

Piotr Dominik Nowak
radca prawny, wykładowca akademicki przedmiotu zamówienia publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne