Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Inne kryteria – sztuka dla sztuki

Data publikacji: 02-06-2017 Autor: Anna i Jan Tumińscy

W obecnym stanie prawnym stosowanie kryteriów pozacenowych często okazuje się koniecznością. Niejednokrotnie jednak nie spełniają one swojej roli, gdyż zamawiający stosują je tylko pro forma.

Wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia publicznego w znacznym stopniu uzależniony jest od czynności przewidzianych na etapie przygotowania postępowania, tj.:

1) opisu przedmiotu zamówienia;
2) sprecyzowania istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Analiza tych dwóch elementów pozwala na wybór odpowiedniego trybu prowadzenia przyszłego postępowania. W przypadku zamówień udzielanych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a także przez inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i ich związki, decyzja o tym, z jakiego trybu skorzystać, jest wyborem między trybami podstawowymi (przetargiem nieograniczonym lub ograniczonym) a pozostałymi trybami.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia dotyczące realizacji tego zamówienia odpowiadają wymogowi celowości i oszczędności oraz zapewniają spodziewane efekty, to oczywiste jest przyjęcie przez zamawiającego jednego z trybów podstawowych. Natomiast w przypadku braku możliwości wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia i warunków realizacji powstaje okoliczność, w której możliwa jest rezygnacja z trybów podstawowych na rzecz jednego z pozostałych. Pamiętać przy tym należy, że udzielić zamówienia w pozostałych trybach można tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Konieczność ustalenia kryteriów pozacenowych

Zastosowanie jednego z trybów podstawowych, a szczególnie przetargu nieograniczonego, zobowiązuje zamawiającego do wzięcia pod uwagę okoliczności określonej w art. 91 ust. 2a pzp.

Konsekwencją tej regulacji jest konieczność zbadania przez zamawiającego, czy nie jest on zobowiązany do ustalenia dodatkowego kryterium poza ceną lub kosztem i do wskazania pozacenowych kryteriów oceny ofert, przewidzianych w pzp.

Automatyczne przyjmowanie kolejności zastosowanej w pzp

„Grzechem pierworodnym” zamawiających, pojawiającym się od samego początku, tj. od momentu obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r., jest automatyczne wykonywanie czynności zgodnie z kolejnością ich występowania w tej ustawie, a później w pzp, przy tworzeniu dokumentu, jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Biorąc pod uwagę fakt, że obligatoryjne, wynikające z pzp czynności na etapie przygotowywania postępowania nie podlegają rygorowi kolejności ich wykonywania, należy uznać, że wybór trybu udzielenia zamówienia i ustalenie ewentualnych innych kryteriów niż cena nie muszą być dokonywane zgodnie z kolejnością występowania elementów opisanych w art. 36 ust. 1 pzp, tj. w przepisie mówiącym o zawartości siwz.

Takie ślepe podążanie za kolejnością wynikającą z pzp przejawia się w często stosowanej praktyce, kiedy to zamawiający, nie analizując opisu przedmiotu zamówienia wraz z warunkami jego wykonalności, ustala ad hoc, że będzie to tryb przetargu nieograniczonego, niejednokrotnie wskazując nieadekwatne kryteria oceny ofert i ich nierealne wagi.

Przegląd publikowanych ogłoszeń o zamówieniu pozwala stwierdzić, że w przytłaczającej większości udzielanych zamówień dominuje tryb przetargu nieograniczonego, ale kryteria pozacenowe (nawet gdy przedmiot zamówienia jest standardowy) oraz ich wagi nie są odpowiednie dla danego zadania, a często nawet nie mają żadnego znaczenia lub w ogóle nie są związane z przedmiotem zamówienia.

[...]

Anna i Jan Tumińscy
konsultanci zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne