Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kodeks cywilny (cz. 2)

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    konsorcjum   siwz   kary umowne

W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować.

Pierwsza część niniejszego opracowania, która ukazała się w październikowym numerze miesięcznika, poświęcona została przepisom opisanym w Księdze I „Część ogólna” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: kc) i ich roli w toku postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego, zwłaszcza zaś w zakresie składania przez wykonawcę oferty. Drugą grupą przepisów kc, która znajduje szerokie zastosowanie w zamówieniach publicznych, są przepisy Księgi III kc, regulujące tzw. ogólną część prawa zobowiązań. Przepisy te wykorzystywane są przede wszystkim przy zawieraniu i wykonywaniu umów o zamówienie publiczne. O konieczności ich stosowania właśnie w tym kontekście przypomina art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm. – dalej: Pzp).

Zasada swobody umów

Jedną z zasad prawa zobowiązań jest tzw. swoboda umów wyrażona w art. 3531 kc, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  W przypadku umów o zamówienie publiczne zasada swobody umów wynikająca z art. 3531 kc doznaje szeregu ograniczeń wynikających wprost z przepisów Pzp. W literaturze przedmiotu do najważniejszych z nich zalicza się wyłączenie możliwości dokonywania zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, o którym przypomina Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2004 r. (sygn. akt V CK 97/03), ograniczenie możliwości dokonywania zmian przedmiotowych umowy w stosunku do treści oferty wynikające z przepisu art. 144 Pzp, obowiązek zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności umowy (przepis art. 139 ust. 2 Pzp) czy też ograniczenia w zakresie treści samej umowy. Mimo zasygnalizowanych odmienności i specyfiki umowa o zamówienie publiczne pozostaje umową cywilnoprawną, a co za tym idzie, winna ona odpowiadać podstawowym zasadom prawa cywilnego, o czym wielokrotnie przypomina się w orzecznictwie arbitrażowym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne