Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Trudne decyzje

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: Małgorzata Sobolewska
Autor: Bartłomiej Brosz

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej.

Instytucja komisji przetargowej została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, uchwaloną 26 lipca 2001 r. W okresie poprzedzającym tę zmianę komisje przetargowe powoływane do rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie miały umocowania w ustawie o zamówieniach publicznych. Nie oznaczało to jednak, że ich nie powoływano. Zamawiający tworzyli je zazwyczaj w oparciu o ogólne delegacje zawarte w przepisach szczególnych, np. o finansach publicznych lub samorządzie terytorialnym.

Powyższa nowelizacja wprowadziła art. 20a ust. 1, stanowiący, że w przypadku zamówień publicznych, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro, zamawiający obowiązany był powołać komisję przetargową. Decyzję o powołaniu komisji w postępowaniach o wartości poniżej tej kwoty pozostawiono zamawiającemu.

 

Indywidualizacja odpowiedzialności nie wyłącza udziału wszystkich członków komisji w badaniu i ocenie ofert oraz ich odpowiedzialności za propozycję dotyczącą rozstrzygnięcia lub unieważnienia postępowania. Jednak w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów umożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności członka komisji, któremu czynność ta została powierzona.

Nowelizacja ta wprowadziła ponadto zasadę, że członkami komisji przetargowej mogą być wyłącznie pracownicy zamawiającego, dopuszczając możliwość pracy w komisji innych osób, ale jedynie w charakterze biegłych. Przepisy zawierały też delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia szczegółowo określającego zasady powoływania członków komisji przetargowej oraz tryb jej pracy. Rozporządzenie to zostało wydane 4 czerwca 2002 r. i zawierało trzy rozdziały, z których dwa regulowały powoływanie i tryb pracy komisji.

Nie tylko pracownicy zamawiającego

Opisany powyżej stan prawny został zmieniony w 2003 r. kolejną nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Praktyka wykazała, że dotychczasowe brzmienie art. 20a ust. 2, wskazujące, że członkami komisji przetargowej mogli być wyłącznie pracownicy zamawiającego zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, nie przystawało do sytuacji podmiotów, które w celu obniżenia kosztów działalności nie zatrudniają pracowników (np. wspólnoty, stowarzyszenia, fundacje), lecz korzystają z pracy swoich członków, wolontariuszy lub działaczy społecznych oraz do okoliczności, gdy z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający miał trudności z powołaniem komisji przetargowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne