Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Data publikacji: 12-05-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Z treści art. 90 ust. 1 pzp wynika, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Skrótowo przypominając – cena rażąco niska to taka, która zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów.

Zamawiający jest zobowiązany do żądania od wykonawcy stosownych wyjaśnień każdorazowo, gdy poweźmie wątpliwości co do zaoferowanej ceny lub kosztu (albo ich istotnych części). A mogą się one pojawić na podstawie wielu czynników, np. doświadczenia samego zamawiającego w nabywaniu zamówień o podobnej specyfice, znajomości cen rynkowych, porównania cen innych ofert złożonych w danym postępowaniu itp. Obowiązkiem wykonawcy jest rozwianie tych wątpliwości przez przedstawienie precyzyjnych wyliczeń lub konkretnych dokumentów, z których wynikać będzie realność zaoferowanej ceny lub kosztu. Szczegółowość wyjaśnień wykonawcy niejednokrotnie była przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej.

 

  • Wyrok z 24 stycznia 2017 r. (KIO 40/17)


„(…) dla wyjaśnienia elementów ceny mających wpływ na jej wysokość istotne są właśnie konkretne wartości i ich wpływ na cenę. Nie sposób ocenić, czy przyjęte stawki są stawkami realnymi, skoro nie zostały one poparte żadnymi dowodami. (…) Dowodami takimi mogą być umowy z dostawcami, faktury i rachunki potwierdzające koszty wykorzystywanych mediów, umowy o pracę z zatrudnionymi pracownikami, listy płac i wiele innych. Wobec braku jakichkolwiek konkretnych danych ocena zasadności przyjętych wartości jest po prostu niemożliwa”.

Warto też wskazać, że w przypadku zamówień nietypowych albo takich, w których trudno zamawiającemu określić w zapytaniu do wykonawcy wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę, wniosek o wyjaśnienie ceny lub kosztu (albo ich części) nie zawsze musi wskazywać każdy element wymagający szczegółowego wyjaśnienia. Wspomniany art. 90 ust. 1 pzp zawiera jedynie przykładowe czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zaoferowanych przez wykonawcę ceny lub kosztu.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne