Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Usługi z zakresu leśnictwa

Data publikacji: 11-05-2017 Autor: Katarzyna Jachowska
Tagi:    wadium   zamówienia publiczne

Na mocy nowelizacji pzp z czerwca 2016 r. spod reżimu ustawy wyłączono niektóre zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.

Podprogowe zamówienia, których przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami CPV 77200000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211200-4, 77211300-5, 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8, 77220000-8, 77230000-1, 77231000-8, 77231200-0, 77231600-4 oraz 77231700-5 określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, zostały wyłączone spod reżimu pzp wskutek wejścia w życie przepisów nowelizujących z czerwca ubiegłego roku.

Co zmieniło się wraz z nowelizacją pzp?

W poprzednim stanie prawnym usługi leśne należały do usług o charakterze niepriorytetowym. W przypadku zamawiania tych usług zamawiającego nie obowiązywały przepisy pzp dotyczące terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Uproszczenie postępowań na usługi leśne nie powodowało jednak ich wyłączenia spod reżimu pzp: zamawiający, mimo wskazanego wyżej ułatwienia, byli zobowiązani do stosowania pozostałych przepisów pzp.

W obecnym stanie prawnym zamówienia, których przedmiotem są niektóre usługi z zakresu leśnictwa o szacunkowej wartości mniejszej niż tzw. progi unijne i które objęte są kodami CPV wymienionymi w art. 4d ust. 1 pkt 6 pzp, mogą być zamawiane z pominięciem pzp, czyli wg zasad ustalonych w ustawie o lasach i w ustawie Kodeks cywilny.

Pozyskanie drewna

Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o lasach obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów (definicja lasu została uregulowana w art. 3 ust. 1 ustawy o lasach) – z wyjątkiem drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym w lasach gminnych – przy czym drewno cechuje starosta, wystawiając właścicielowi lasu świadectwo legalności pozyskania drewna. Cechowania drewna pozyskanego w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym, zarządzie, dzierżawie, dokonuje jednostka władająca.

W świetle powyższych przepisów pozyskanie drewna w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie planu urządzenia lasu, a w przypadku Agencji Nieruchomości Rolnej – uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Duże problemy pojawiają się na terenach leśnych zabudowanych, gdzie np. budowa obiektu wymaga usunięcia drzewa lub starzejące się drzewo zagraża trwałości istniejącego budynku. W takich przypadkach właściciele lasów Skarbu Państwa występują z wnioskiem do wójta o zgodę na usunięcie drzewa. Jednak zdarza się, że spotykają się z odmową, której uzasadnienie wskazuje, że dla lasów Skarbu Państwa nadzór nad gospodarką leśną sprawuje minister właściwy do spraw środowiska i że to tam, a nie w gminie, taką zgodę można uzyskać.

Mimo że w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach określono, iż nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, to jednak takiej zgody wydać on nie może. Przepisy mówią o nadzorze, co oznacza możliwość kontrolowania i władczego oddziaływania na podmioty nadzorowane, jednak nie w postaci wydawania jakichkolwiek decyzji administracyjnych. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na dokonanie zabiegów jest posiadanie aktualnego, pełnego planu urządzenia lasu. Wyjątkiem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, dla której zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o lasach sporządza się plany uproszczone, a dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej – na podstawie inwentaryzacji stanu lasu – określa nadleśniczy.

W miastach z reguły nie wyznacza się lasów do produkcji leśnej. Wyznacza się natomiast tereny zieleni, dla których nie prowadzi się gospodarki leśnej w pojęciu ustawy o lasach. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić na podstawie zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. W art. 83 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy zastrzeżono jednak, że ww. przepisu nie stosuje się do drzew lub krzewów w lasach.

[...]

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne, specjalista ds. zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne